Anorganické technológie a nekovové materiály III. stupeň štúdia

Názov študijného programu a číslo podľa registra študijných programov: Anorganické technológie a nekovové materiály, 4616
Stupeň vysokoškolského štúdia a ISCED-F kód stupňa vzdelávania: III. stupeň vysokoškolského štúdia – doktorandské, kód 6 864
Miesto uskutočňovania študijného programu: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 2, 911 50 Trenčín
Názov a číslo študijného odboru, ISCED-F kódy odboru: 16. Chemické inžinierstvo a technológie
Typ študijného programu: Akademicky orientovaný
Udeľovaný akademický titul: PhD.
Forma štúdia: Denná/Externá
Jazyk alebo jazyky, v ktorých sa študijný program uskutočňuje: Slovenský/Anglický jazyk
Štandardná dĺžka štúdia:
4 akademické roky denná forma
5 akademických rokov externá forma
Dátum zosúladenia študijného programu: RVH:  08. júla 2022
Dátum ostatnej úpravy študijného programu: 25. októbra 2023

Kapacita študijného programu: plánovaný počet študentov/ skutočný počet študentov:

Plánovaný počet prijatých študentov do prvého ročníka: 7 denné / 2 externé
Skutočný počet študentov v prvom ročníku: 9 denných / 0 externých
          Profil absolventa- Výsledky a výstupy vzdelávania
1. Systematické porozumenie a osvojenie si zručností a metódy   Absolvent:
– má hlboké teoretické vedomosti a systematické porozumenie v oblasti termodynamiky a kinetiky a je schopný riešiť náročné inžinierske problémy v technickej praxi,
– ovláda metódy štúdia štruktúry a vlastností materiálov,
– má špeciálne a hlboké vedomosti v oblasti výskumu a vývoja skla, progresívnych keramických materiálov so špecifickými funkčnými vlastnosťami a funkčných povlakov, s komplexným porozumením širších súvislostí v predmetnej oblasti,
– má praktické skúsenosti s výskumom v oblasti vysokoteplotných procesov,
– ovláda vedecké metódy výskumu v oblasti prípravy nových nekovových anorganických materiálov,
– vykazuje systematické porozumenie odboru štúdia nekovových anorganických materiálov a ovláda relevantné výskumné metodiky,
– vie efektívne pracovať s odbornou literatúrou, a cielene z nej excerpovať informácie relevantné pre jeho vedecko-výskumnú činnosť,
– ovláda etické princípy vedeckej práce a aktívne ich využíva pri svojich výskumných a publikačných aktivitách.
2. Uplatňovanie vedomostí a porozumenia  Absolvent:
– samostatne navrhuje a realizuje výskumné aktivity pri zachovaní integrity výskumného zámeru,
– kriticky hodnotí a navrhuje nové výskumné koncepty a postupy,
– samostatne rieši problémy rozvoja anorganických technológií vrátane znižovania produkcie odpadov a riešenia ich zhodnotenia, ako je redukcie environmentálnych dopadov týchto technológií,
– podporuje technický a spoločenský pokrok v rámci konceptu vedomostnej spoločnosti,
– jeho teoretické a praktické vedomosti umožňujú jeho uplatnenie na pracoviskách výskumu a vývoja na akademických pracoviskách, v priemyselnom vývoji a v interdisciplinárnych odboroch.
3. Tvorba úsudku:

 

Absolvent:
– samostatne plánuje výskumné aktivity, vykonáva potrebné praktické experimenty s využitím moderných experimentálnych a analytických techník, analyzuje a štatisticky vyhodnocuje získané výsledky, a na ich základe vyvodzuje podložené závery,
– predikuje voľbu vhodného materiálu z pohľadu jeho komplexných výrobných a úžitkových vlastností pre vybranú aplikáciu, alebo aplikácie, za súčasného zhodnotenia jeho dopadu na životné prostredie z pohľadu požiadaviek cirkulárnej ekonomiky,
– rieši výskumné problémy integrovaním komplexných znalostí a syntézou platných záverov a odporúčaní.
4. Komunikácia  Absolvent:
– má schopnosť konštruktívne komunikovať so svojimi spolupracovníkmi aj širšou vedeckou komunitou,
– je spôsobilý prezentovať základné idey výskumnej činnosti odbornej aj laickej verejnosti,
– aktívne ovláda cudzí (najmä anglický) jazyk a vie ho aktívne využiť pri komunikácii v rámci medzinárodného tímu, ako aj pri diseminácií výsledkov svojej vedecko-výskumnej práce v ústnej (formou prezentácie) aj písomnej (vo forme vedeckej alebo odbornej publikácie) forme,
– svojimi výsledkami prispieva k rozšíreniu súčasného stavu poznania: túto skutočnosť dokumentuje publikovaním získaných výsledkov na medzinárodných konferenciách a v renomovaných vedeckých časopisoch,
– aktívne ovláda výpočtovú techniku a vie ju primeraným spôsobom využiť pri komunikácii v rámci medzinárodného tímu, ako aj pri analýze, vyhodnocovaní a prezentovaní výsledkov svojej vedecko-výskumnej činnosti,
– je schopný aktívne pracovať v tíme, prognózovať vývoj vo svojom odbore a manažovať malý výskumný tím.
5. Schopnosť ďalšieho vzdelávania Absolvent:
– je pripravený na kariéru vedecko-výskumného pracovníka a na ďalší kariérny a osobnostný rast v akademickej sfére, prípadne v oblasti priemyselného výskumu a vývoja,
– pri zachovaní schopnosti tímovej práce preukazuje vysoký stupeň samostatnosti, ako aj schopnosť rýchleho a efektívneho učenia sa a zvládnutia novej problematiky s využitím teoretických a praktických skúseností a zručností získaných počas štúdia.

Absolventi študijného programu Anorganické technológie a nekovové materiály sú pripravení pre výkon nasledujúcich povolaní:

Kód Názov zamestnania
1223001 Riadiaci pracovník výskumnej inštitúcie
1223002 Riadiaci pracovník (manažér) výskumu, vývoja a technického rozvoja vo výrobe
1321008 Riadiaci pracovník (manažér) v chemickej výrobe
1321009 Riadiaci pracovník (manažér) v sklárskej výrobe
2113999 Chemik inde neuvedený (okrem chemického inžinierstva)
2141029 Špecialista vo výskume a vývoji v sklárskej výrobe
2141030 Špecialista riadenia sklárskej výroby
2141032 Špecialista technológ v sklárskej výrobe
2145001 Chemický špecialista technológ
2145002 Chemický špecialista vo výskume a vývoji
2310003 Odborný asistent vysokej školy
3116001 Aplikačný technik v chemickej výrobe
3116003 Procesný technik v chemickej výrobe
3122009 Majster (supervízor) v sklárskej výrobe

Z pohľadu absolventa ponúka študijný program široké uplatnenie vo:

– výskume a vývoji v akademických inštitúciách v SR,

o   univerzitách poskytujúcich vzdelávanie v oblasti materiálov a chemických technológií,

o   ústavoch SAV zaoberajúcich sa výskumom v oblasti materiálov a chemických technológií,

–   priemyselných podnikoch sklárskej výroby, ale aj v podnikoch vyrábajúcich žiaruvzdorné materiály a anorganické spojivá (cementárne) na rôznych pozíciách, od majstrov,

technológov a vedúcich pracovníkov vo výrobe, až po výskumných pracovníkov v priemyselnom vývoji v predmetnej oblasti a pracovníkov aplikačných a prevádzkových laboratórií.

Potenciálnymi zamestnávateľmi v SR sú RONA, a.s. Lednické Rovne; Vetropack Nemšová; Johns Manville Slovakia, Trnava; Knauff Insulation, Nová Baňa; Medical Glass, Bratislava;

PPC Insulators, Čáb; Cementáreň Ladce; CEMMAC, Horné Srnie; atď.

–   Vzhľadom na skúsenosti s prácou v internacionálnom prostredí na školiacom pracovisku nie je uplatnenie obmedzené na zamestnávateľov v SR, ale zabezpečuje možnosť uplatnenia

sa na európskom trhu práce.

Potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov

Absolventi študijného programu Anorganické technológie a nekovové materiály sa môžu úspešne uplatniť vo výskume a vývoji v akademických inštitúciách, v priemyselných podnikoch sklárskej výroby, ale aj v podnikoch vyrábajúcich žiaruvzdorné materiály a anorganické spojivá na rôznych pozíciách, od majstrov, technológov a vedúcich pracovníkov vo výrobe, až po výskumných pracovníkov v priemyselnom vývoji. Vzhľadom na skúsenosti s prácou v internacionálnom prostredí na školiacom pracovisku nie je uplatnenie obmedzené na zamestnávateľov v SR, ale zabezpečuje možnosť uplatnenia sa na európskom trhu práce.

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu (KAP)

Uplatnenie absolventov študijného programu Anorganické technológie a nekovové materiály (KAP) za rok 2021 je 100%

Osoby zodpovedné za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu:

Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety:

  • Zoznam učiteľov študijného programu: 

Podrobnejšie informácie o zamestnancoch:

Register zamestnancov- PortalVS.sk
Rozdelenie podľa funkčných miest

Zástupcovia študentov, ktorí zastupujú záujmy študentov študijného programu:

  • Zástupca študentov – Bruno Wolfrum, MSc.

Zoznam PhD. študentov

Ďalšie kontakty:

Školiace pracovisko disponuje laboratóriami, ktoré sú vybavené najmodernejšou experimentálnou technikou, umožňujúcou výskum v oblasti vývoja, prípravy a charakterizácie pokročilých sklených a keramických materiálov v kvalite zodpovedajúcej európskym a svetovým štandardom. Všetky zariadenia sú po adekvátnom zaškolení dostupné tým študentom doktorandského štúdia, ktorí ich využívajú pri riešení projektu svojej dizertačnej práce.

Viac informácií: Priestorové, materiálne a technické zabezpečenie 

Podmienky prijatia

Základným predpokladom je ukončený druhý stupeň vysokoškolského štúdia, a to v študijnom odbore Chemické inžinierstvo a technológie (chemické inžinierstvo, chemické technológie, anorganická technológia a materiály, organická technológia a technológia palív, technológia makromolekulových látok, chémia a technológia životného prostredia) alebo v študijných odboroch Chémia (chémia, anorganická chémia, organická chémia, analytická chémia, fyzikálna chémia, makromolekulová chémia, teoretická a počítačová chémia, biochémia), Fyzika (fyzika, chemická fyzika, fyzika kondenzovaných látok a akustika, biofyzika) alebo Strojárstvo (materiály). Uchádzač o štúdium musí preukázať schopnosti pre samostatnú vedeckú prácu a musí mať aktívnu znalosť anglického jazyka. V rámci prijímacieho konania na doktorandské štúdium sa uskutoční prijímacia skúška. Obsahom prijímacej skúšky na doktorandské štúdium je preverenie znalostí uchádzača z problematiky, ktorá je obsahom témy dizertačnej práce vybranej uchádzačom z návrhov zverejnených tém doktorandských dizertačných prác.

Postupy prijímania sú transparentné a objektívne, postup je určený vo zverejnenej smernici.

Doplňujúce informácie

    • · Uchádzač si môže podať len jednu prihlášku a na nej vyznačiť jednu formu štúdia (denné alebo externé).
    • · Rozhodnutie o prijatí/neprijatí na štúdium bude uchádzačovi zaslané písomne/elektronicky najneskôr do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia.
    • · Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o prijatí, je povinný zapísať sa podľa pokynov, ktoré obdrží spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium.

    · Podľa Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení § 59 ods.3 majú fakulty právo požadovať od prijatých uchádzačov informáciu, či sa zapíšu na štúdium. Ak uchádzač informáciu v požadovanom čase neposkytne, zaniká mu právo zapísať sa na štúdium

Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia sú totožné s podmienkami prijatia študentov SR.

Informácie o spätnej väzbe sú uvedené na stránke Rady pre študijný program