Work group of the Committee for Quality Evaluation of TnUAD in study field 16. Chemical Engineering and Technologies
Pracovná skupina Rady pre hodnotenie kvality TnUAD pre študijný odbor 16. Chemické inžinierstvo a technológie

 • Rapporteur/ Spravodajca
  RNDr. Eva Vidomanová, PhD. FunGlass
 • Members/ Členovia
  prof. Ing. Karel Maca, CSc., Institute of Materials Science and Engineering FME BUT Brno, CZ (employers´representative/ zástupca zamestnávateľov)
  doc. Ing. Miroslav Hnatko, PhD., Institute of Inorganic Chemistry – Slovak Academy of Sciences
  doc. Ing. Miroslav Boča, DrSc., Institute of Inorganic Chemistry – Slovak Academy of Sciences
  Ing. Martina Vitázková, FunGlass (students´ representative/ zástupca študentov)