Committee for associate professor and professor appointment procedure in the field of „Inorganic technology and Materials“
Rada pre habilitačné konanie a inauguračné konanie v odbore „Anorganická technológia a materiály“

  • Chair/ Predseda:
    prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc. (FunGlass director/ riaditeľ celouniverzitného pracoviska FunGlass)
  • Members/ Členovia:
    Dr. h.c. prof. Ing. Marek Liška, DrSc., FunGlass
    doc. Ing. Róbert Klement, PhD., FunGlass