Career Consulting

Career consulting is a service to students within the framework of student and graduate care. A career advisor helps students in developing their personal potential, in evaluating and realizing goals, interests, career-related motivation, in developing job search skills, and in learning the etiquette necessary for job interviews. The goal of this professional guidance is to increase the applicability of graduates in the field, while emphasizing the use and application of the potential of each individual.

Career consulting is provided individually and on the request of the student.

Contact on a career advisor:

Andrea Chrastinová Kalinayová, PhD.

email: andrea.chrastinova@tnuni.sk

Consultation hours: after an email agreement

Kariérne poradenstvo

Kariérne poradenstvo je služba študentom v rámci starostlivosti o študenta, absolventa. Kariérny poradca pomáha študentom v rozvoji ich osobnostného potenciálu, vo vyhodnotení a v realizácii cieľov, záujmov, motivácie spojenej s kariérou, v rozvoji zručností pri hľadaní zamestnania a osvojení si etikety potrebnej pri pracovných pohovoroch. Cieľom tohto profesionálneho sprevádzania je zvyšovať uplatniteľnosť absolventov v odbore, pričom sa kladie dôraz na využitie a uplatnenie potenciálu každého jednotlivca.

Kariérne poradenstvo sa poskytuje individuálne a na požiadanie študenta.

Kontakt na kariérneho poradcu:

Andrea Chrastinová Kalinayová, PhD.

email: andrea.chrastinova@tnuni.sk

Konzultačné hodiny: po emailovom dohovore