Study Advisor

A study advisor helps students in solving their study problems during their higher education, and provides consulting service to students in:

  • familiarization with the academic environment and its rules when starting university studies, their rights and obligations/responsibilities,
  • preparation of the study plan and clarification of the credit system,
  • interpretation of the study regulations and other regulations issued by the university/faculty/other university departments,
  • familiarization with current information and administrative instructions for study (e.g. submission of thesis, registering for state exams, etc.),
  • solving problems associated with the study.

Consultation is provided individually and on the request of the student.

Contact on a study advisor:

Assoc. Prof. Robert Klement

email: robert.klement@tnuni.sk

Mgr. Natália Kraxnerová

email: natalia.kraxnerova@tnuni.sk

Consultation hours: after an email agreement

Študijný poradca

Študijný poradca pomáha študentom pri riešení ich študijných problémov v priebehu vysokoškolského vzdelávania, a poskytuje poradenské služby študentom pri:

  • oboznámení sa s akademickým prostredím a pravidlami jeho fungovania pri nástupe na vysokoškolské štúdium, ich právami a povinnosťami,
  • zostavovaní študijného plánu a objasňovaní kreditového systému,
  • výklade študijného poriadku a ďalších predpisov univerzity/fakulty/celouniverzitného pracoviska,
  • oboznámení sa s aktuálnymi informáciami k administratívnym pokynom ku štúdiu (napr. k odovzdávaniu záverečných prác, k prihlasovaniu na štátne záverečné skúšky a podobne),
  • riešení problémov spojených so štúdiom.

Konzultácia sa poskytuje individuálne a na požiadanie študenta.

Kontakt na študijného poradcu:

doc. Ing. Róbert Klement, PhD.

email: robert.klement@tnuni.sk

Mgr. Natália Kraxnerová

email: natalia.kraxnerova@tnuni.sk

Konzultačné hodiny: po emailovom dohovore