CALENDAR OF PLANNED EVENTS

January 2020

February
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
30
31
1
2
3
4
5
Events for January

1st

No Events
Events for January

2nd

No Events
Events for January

3rd

No Events
Events for January

4th

No Events
Events for January

5th

No Events
6
7
8
9
10
11
12
Events for January

6th

No Events
Events for January

7th

No Events
Events for January

8th

No Events
Events for January

9th

No Events
Events for January

10th

No Events
Events for January

11th

No Events
Events for January

12th

No Events
13
14
15
16
17
18
19
Events for January

13th

No Events
Events for January

14th

No Events
Events for January

15th

No Events
Events for January

16th

No Events
Events for January

17th

No Events
Events for January

18th

No Events
Events for January

19th

No Events
20
21
22
23
24
25
26
Events for January

20th

No Events
Events for January

21st

No Events
Events for January

22nd

No Events
Events for January

23rd

No Events
Events for January

24th

No Events
Events for January

25th

No Events
Events for January

26th

No Events
27
28
29
30
31
1
2
Events for January

27th

No Events
Events for January

28th

No Events
Events for January

29th

No Events
Events for January

30th

No Events
Events for January

31st

No Events

CALENDAR OF PLANNED EVENTS

January 2020

February
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
30
31
1
2
3
4
5
Events for January

1st

No Events
Events for January

2nd

No Events
Events for January

3rd

No Events
Events for January

4th

No Events
Events for January

5th

No Events
6
7
8
9
10
11
12
Events for January

6th

No Events
Events for January

7th

No Events
Events for January

8th

No Events
Events for January

9th

No Events
Events for January

10th

No Events
Events for January

11th

No Events
Events for January

12th

No Events
13
14
15
16
17
18
19
Events for January

13th

No Events
Events for January

14th

No Events
Events for January

15th

No Events
Events for January

16th

No Events
Events for January

17th

No Events
Events for January

18th

No Events
Events for January

19th

No Events
20
21
22
23
24
25
26
Events for January

20th

No Events
Events for January

21st

No Events
Events for January

22nd

No Events
Events for January

23rd

No Events
Events for January

24th

No Events
Events for January

25th

No Events
Events for January

26th

No Events
27
28
29
30
31
1
2
Events for January

27th

No Events
Events for January

28th

No Events
Events for January

29th

No Events
Events for January

30th

No Events
Events for January

31st

No Events

Candidates We Are Looking For

Riaditeľ

Centra pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a  zákonom č.552/2003Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a v súlade so Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií docentov a funkcií vedúcich zamestnancov TnUAD vypisuje :

výberové konanie

na obsadenie jedného pracovného miesta výskumného pracovníka zaradeného na oddelenie Funkčných materiálov celouniverzitného pracoviska FunGlass

 

Požiadavky:

 • Ukončené, prípadne predpokladané ukončenie (08/2019) vysokoškolského vzdelania III. Stupňa v  v študijnom odbore Teoretická a počítačová chémia
 • odpovedajúca publikačná činnosť za posledných 5 rokov, publikované príspevky na zahraničných a domácich konferenciách,
 • odborník v oblasti teoretickej a počítačovej chémie,
 • odborná znalosť a skúsenosti z oblasti aplikácie kvantovo-chemických metód pri výpočte vlastností materiálov,
 • znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka,
 • počítačové zručnosti
 • občianska a morálna bezúhonnosť,
 • komunikatívnosť a organizačné schopnosti,
 • schopnosť vysokého pracovného nasadenia, tvorivosť, tímovosť a zodpovednosť.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • štruktúrovaný profesijný životopis,
 • overené kópie dokladov o vzdelaní (ak nie je ešte ukončené, ihneď po úspešnej obhajobe PhD. práce) – v prípade získania vedecko-pedagogického titulu v zahraničí žiadame predložiť doklad, ktorým Ministerstvo školstva, výskumu a športu SR uznalo doklad o vzdelaní na výkon regulovaného povolania,
 • v prípade úspešného absolvovania výberového konania je nutné predložiť výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré budú spracúvané výhradne na účely tohto výberového konania. Po ukončení výberového konania budú osobné údaje vrátené alebo zlikvidované. Súhlas je možné nájsť na webovej stránke: https://tnuni.sk/fileadmin/dokumenty/univerzita/Suhlas_so_spracovanim_osobnych_udajov.pdf

Prihlášky spolu so štruktúrovaným životopisom a dokladmi o požadovanom vzdelaní zasielajte na adresu: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Mgr. M. Brodová, Študentská 2, 911 50 Trenčín, alebo elektronicky na marcela.brodova@tnuni.sk  v termíne do 31. 7. 2019.

Prihlášky doručené po tomto termíne nebudú akceptované. Záujemcom, ktorí nebudú spĺňať všetky požiadavky, budú prihlášky obratom vrátené.

                                                                                   prof. Ing. D. Galusek, DrSc.

                                                                                               riaditeľ

The Director of the Centre for Functional and Surface Functionalized Glass

of Alexander Dubček University of Trenčín

 

in accordance with the Law 131/2002 on Higher Education, the Law 552/2003 on the work in public interest and in accordance with the principles of selection process of university teachers, researchers and chief officers of TnUAD announces recruitment process for:

1 work position: Postdoctoral research associate at the Biomaterials department of the Centre for functional and surface functionalized glasses

There is immediate opening for position of postdoctoral research associate in the newly established Centre for functional and surface functionalized glasses at the Alexander Dubček University of Trenčín, Slovakia, funded from the H2020 framework programme project. The appointment is for at least two years. Funding for the position is secure until 2023 extension of the contract is subject to the performance review. Positions are open immediately upon completion of recruitment process and later start is negotiable. Salary will be commensurate with experience, training, and qualifications, in line with the rules of the European Commission on personal costs in the frame of the H2020 projects.

Qualifications and Experience:

 • PhD (doctoral degree) in Chemistry, Material Science
 • Specialization: Chemistry, Inorganic non-metallic materials, Biomaterials, Organic chemistry, Microbiology
 • Experience in biomaterials, glass science especially in bioglass, including synthesis, processing, development and characterization of inorganic (glass, bioglass) materials and / or biology,
 • Experience with analysing techniques like XRD, SEM/EDX, FTIR or biological testing in simulated body fluid, in vitro testing of the materials
 • Good command of English (at least C1 level according to the Common European Framework of Reference).

The position involves:

 • Fundamental and applied research in the area of biomaterials, specially bioglass processing and characterization, in line with the areas of research defined in the project application,
 • Active searching for research funding for the research programmes pursued in the centre,
 • Research collaboration with industrial partners,
 • Demonstrated ability to work independently and in a team environment,
 • Publish research results and give presentations at scientific meetings,
 • Written and oral communication, preparation and management of research proposals, research papers and scientific reports, analysis and investigation of scientific problems.

Interested and qualified persons should submit (in English):

 • Professional CV,
 • A copy of PhD certificate
 • A list of publications and research projects,
 • A letter describing background and specific experience and capabilities pertaining to research activities,
 • Copies of three first author recent publications,
 • The name, address, and e-mail address of at least one reference.
 • The criminal record – in case of successful completion of the tender.

Application with required documents should be sent to the address: Alexander Dubček University of Trenčín, OPaM, Študentská 2, 911 50 Trenčín, Slovakia or by e-mail to: marcela.brodova@tnuni.sk until 31.08.2019. Please, mark the envelope by “Funglass”.

Applications received after this deadline will not be accepted.

Trenčín, July 16, 2019

                        Dušan Galusek Prof., DSc,

                               Director of  FunGlasse  Centre

The Director of the Centre for Functional and Surface Functionalized Glass

of Alexander Dubček University of Trenčín

 

in accordance with the Law 131/2002 on Higher Education, the Law 552/2003 on the work in public interest and in accordance with the principles of selection process of university teachers, researchers and chief officers of TnUAD announces recruitment process for:

1 work position: Postdoctoral research associate at the Glass processing department of the Centre for functional and surface functionalized glasses

There is immediate opening for position of postdoctoral research associate in the newly established Centre for functional and surface functionalized glasses at the Alexander Dubček University of Trenčín, Slovakia, funded from the H2020 framework programme project. The appointment is for at least two years. Funding for the position is secure until 2023 extension of the contract is subject to the performance review. Positions are open immediately upon completion of recruitment process and later start is negotiable. Salary will be commensurate with experience, training, and qualifications, in line with the rules of the European Commission on personal costs in the frame of the H2020 projects.

Qualifications and Experience:

 • Applicants should have a PhD (doctoral degree) in Chemistry, Material Science and Engineering; PhD title already awarded or expected before October 2019.
 • Specialization: Chemistry, Material Science, Materials Engineering, Inorganic non-metallic materials.
 • Experience in glass science including synthesis, processing, development and characterization of inorganic (glass) materials.
 • Previous experience with additive manufacturing technology, preparation of geopolymer-like materials and vitrification of inorganic waste are advantageous.
 • Good command of English (at least C1 level according to the Common European Framework of Reference).

The position involves:

 • Fundamental and applied research in the area of glass processing and characterization, in line with the areas of research defined in the project application,
 • Active searching for research funding for the research programmes pursued in the centre,
 • Research collaboration with industrial partners,
 • Demonstrated ability to work independently and in a team environment,
 • Publish research results and give presentations at scientific meetings,
 • Written and oral communication, preparation and management of research proposals, research papers and scientific reports, analysis and investigation of scientific problems.

Interested and qualified persons should submit (in English):

 • Professional CV,
 • A copy of PhD certificate (or after completion of PhD thesis)
 • A list of publications and research projects,
 • A letter describing background and specific experience and capabilities pertaining to research activities,
 • Copies of three first author recent publications,
 • The name, address, and e-mail address of at least one reference.
 • The criminal record – in case of successful completion of the tender.

Application with required documents should be sent to the address: Alexander Dubček University of Trenčín, OPaM, Študentská 2, 911 50 Trenčín, Slovakia or by e-mail to: marcela.brodova@tnuni.sk until 05.08.2019. Please, mark the envelope by “Funglass”.

Applications received after this deadline will not be accepted.

Trenčín, July 16, 2019

Dušan Galusek Prof., DSc,

Director of  FunGlasse  Centre

The Director of the Centre for Functional and Surface Functionalized Glass

of Alexander Dubček University of Trenčín

 

in accordance with the Law 131/2002 on Higher Education, the Law 552/2003 on the work in public interest and in accordance with the principles of selection process of university teachers, researchers and chief officers of TnUAD announces recruitment process for:

Postdoctoral research associate at Department of Functional Materials of the Centre for functional and surface functionalized glasses – 1 work position for the following research topic 

“optically active glasses and coatings for illumination, sensing and data transmission”

There is immediate opening for 1 position of postdoctoral research associate in the newly established Centre for functional and surface functionalized glasses at the Alexander Dubček University of Trenčín, Slovakia, funded from the H2020 framework programme project. The appointment is for at least two years with possible extension of the contract until 12/2023 dependent upon research progress and quality of the scientific outputs. Positions are open immediately upon completion of recruitment process and later start is negotiable. Salary will be commensurate with experience, training, and qualifications, in line with the rules of the European Commission on personal costs in the frame of the H2020 projects

Qualifications and Experience:

 • PhD (doctoral degree) in Chemistry, Material Science
 • Specialization: Chemistry, Physical Chemistry, Inorganic non-metallic materials,
 • Experience in glass science and ceramics, optically active glasses doped with RE/TM or other optically active ions, including glass preparation and processing, physical properties of glasses, characterization of optical properties using spectroscopic techniques (e.g. absorption, luminescence spectroscopy….)
 • Good command of English (at least C1 level according to the Common European Framework of Reference).

The position involves:

 • Fundamental and applied research in the area of functional materials, in line with the areas of research defined in the project application,
 • Active searching for research funding for the research programmes pursued in the centre,
 • Research collaboration with industrial partners,
 • Demonstrated ability to work independently and in a team environment,
 • Publish research results and give presentations at scientific meetings,
 • Written and oral communication, preparation and management of research proposals, research papers and scientific reports, analysis and investigation of scientific problems.

Interested and qualified persons should submit (in English):

 • Professional CV,
 • A copy of PhD certificate (or after completion of PhD thesis)
 • A list of publications and research projects,
 • A letter describing background and specific experience and capabilities pertaining to research activities,
 • Copies of three first author recent publications,
 • The name, address, and e-mail address of at least one reference.
 • The criminal record – in case of successful completion of the tender.

Application with required documents should be sent to the address: Alexander Dubček University of Trenčín, OPaM, Študentská 2, 911 50 Trenčín, Slovakia or  by e-mail to: marcela.brodova@tnuni.sk until 31.8.2019. Please, mark the envelope by “Funglass”.

Applications received after this deadline will not be accepted.

Trenčín, July 16, 2019

Dušan Galusek Prof., DSc,

Director of  FunGlasse  Centre