doc. Ing. Mária Chromčíková, PhD.

Scientific background: 

 • Structure and properties of inorganic glasses and glass-forming melts
 • Structural relaxation and viscosity of glass-forming melts
 • Thermodynamic models

Ocenenia:

Členka kolektívu oceneného Cenou podpredsedu vlády a ministerstva školstva SR za vedu a techniku za rok 2008.

Členka kolektívu oceneného cenou rektora TnU A.D. v Trenčíne za najvyšší finančný prínos v zmluvnom výskume pre podnikateľský a verejný sektor za rok 2015.

International projects:

 • APVV SK – CZ – 00007 – 11

Termodynamické modely a štruktúra viaczložkových skiel.
Zodpovedný riešiteľ: Ing. M. Chromčíková, PhD.

2012/2013

 • APVV SK – PL – 18 – 0062

Korózia historických skiel.
členka riešiteľského kolektívu

2019/2020

National projects

 1. VEGA 2/5116/98

Teoretické a experimentálne skúmanie hlinitanových a kremičitanových kondenzovaných sústav.
zodpovedný riešiteľ projektu: Prof. Ing. M. Liška, DrSc.

členka riešiteľského kolektívu

1997-1999

 1. DIAMINE IST–2000-25237

Detekcia a zobrazovanie protipechotných mín s využitím spätného rozptylu neutrónov.
zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. M. Liška, DrSc.

členka riešiteľského kolektívu

2001-2001

 1. VEGA 2/7055/20

Sklená fáza v polykryštalickej korundovej keramike.
zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. D. Galusek, DrSc.

členka riešiteľského kolektívu

2000/2002

 1. VEGA 2/7008/20

Štruktúra, molekulová dynamika a relaxačné procesy v kremičitanových sklách.
zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. M. Liška, DrSc.

členka riešiteľského kolektívu

2000/2002

 1. APVT-51-010402

Sodno-vápenaté krištáľové sklo bez obsahu bária.

zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. M. Liška, DrSc.

členka riešiteľského kolektívu

2002/2005

 1. P-SAV 2/9036/22

Vývoj krištáľového úžitkového skla bez obsahu toxického oxidu bárnatého.

zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. D. Galusek, DrSc

členka riešiteľského kolektívu

2002/2003

 1. APVV-20-P06405

Optimalizácia tavenia skloviny EUTAL.

zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. M. Liška, DrSc.

členka riešiteľského kolektívu

2005/2007

 1. VEGA 1/3578/06

Štruktúra a vlastnosti kremičitanových skiel – termodynamické modely
a molekulovodynamické simulácie verzus experiment.

zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. M. Liška, DrSc.

členka riešiteľského kolektívu

2006/2008

 1. AV 4/0025/07

Meranie a výpočet vzniku a relaxácie napätí v sklenených výrobkoch pri ich tvarovaní
a chladení.

Zodpovedný riešiteľ: Ing. M. Chromčíková, PhD.

2007/2009

 1. VEGA 1/0330/09

Štruktúra a vlastnosti oxidových skiel – termodynamické modely, vibračná spektroskopia a molekulová dynamika.

Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. M. Liška, DrSc.za TnU AD

Zodpovedný riešiteľ: Ing. M. Chromčíková, PhD. za ÚACh SAV

2009//2011

 1. VEGA 1/0603/09

Sklené a sklokeramické materiály na báze aluminátov vzácnych zemín s výnimočnými mechanickými a optickými vlastnosťami.

zodpovedný riešiteľ: Ing. R. Klement, PhD.

členka riešiteľského kolektívu

2009/2011

 1. CEKSIM-ITMS 262 201 200 56 OP Výskum a vývoj Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Centrum excelentnosti pre keramiku, sklo a silikátové materiály.

zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. D. Galusek, DrSc

členka riešiteľského kolektívu

2010/2013

13. PVTECHSKLO-ITMS 26220220072 OP Výskum a vývoj Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Priemyselný výskum pre potreby zefektívnenia unikátnej technológie tavenia a tvarovania úžitkového skla.

zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. P. Šimurka, PhD.

členka riešiteľského kolektívu

2010/2014

 1. 26110230009 Operačný program Vzdelávanie

Digitalizácia TnUAD: Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a skvalitnenie študijných programov.

zodpovedný riešiteľ: TnUAD

členka riešiteľského kolektívu

2011/2013

 1. APVV-0487-11

Štruktúra a vlastnosti oxidových skiel určených na aplikácie v jadrovej energetike.

Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. M. Liška, DrSc. za TnU AD

Zodpovedný riešiteľ: Ing. M. Chromčíková, PhD. za ÚACh SAV

2012/2015

 1. APVV-15-0014

Kompozitné vrstvy pre vysokoteplotnú protikoróznu ochranu kovov.

Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. D. Galusek, DrSc.

členka riešiteľského kolektívu

2015/2020

 1. APVV-17-0049 – podaný

Nové sklené a sklokeramické fosfory na báze hlinitanov vzácných zemín pre aplikácie v pevnolátkových energiu šetriacich svetelných zdrojoch využívajúcich biele svetlo (pc-WLED diódy).

Zodpovedný riešiteľ: Ing. R. Klement, PhD.

členka riešiteľského kolektívu

2018/2022

 1. APVV-17-0076 – podaný

Korózia a zvetrávanie úžitkových skiel.

Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. M. Liška, DrSc. za TnU AD

Zodpovedný riešiteľ: Ing. M. Chromčíková, PhD. za ÚACh SAV

Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. P. Vrábel, PhD. za RONA a.s.

2018/2022

 1. ZDESJE-ITMS 26220220084 OP Výskum a vývoj Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Znalostná databáza a expertný systém environmentálneho riešenia havárií straty chladiva v prevádzke jadrovej elektrárne.

zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. M. Liška, DrSc.

členka riešiteľského kolektívu

2010/2014

 1. VEGA 2/0056/11

Faktory obmedzujúce cielené ovplyvnenie magneticky mäkkých vlastností kovových pások.

zodpovedný riešiteľ: RNDr. P. Butvin, PhD.

členka riešiteľského kolektívu

2011/2013

 1. VEGA 1/0006/12

Štruktúra a vlastnosti oxidových skiel – molekulová dynamika, termodynamické modely, kryštalizácia, vibračné a impedančné spektrá.

zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. M. Liška, DrSc. za TnU AD

Zodpovedný riešiteľ: Ing. M. Chromčíková, PhD.za ÚACh SAV

2012/2015

 1. VEGA 2/0165/12

Štúdium mechanizmu korózie materiálov používaných pri tavení priemyselne vyrábaných skiel.

zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. P. Šimurka, PhD.

členka riešiteľského kolektívu

2012/2015

 1. KVŠ ITMS 26110230099

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne chce ponúkať kvalitné a moderné vzdelávanie.

zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. M. Liška, DrSc.

členka riešiteľského kolektívu

2013/2015

 1. VEGA 2/0037/15

Vnútorné makroskopické sily – z čoho pochádzajú a ako ovplyvňujú magnetické vlastnosti vysokoindukčných kovových pások.

zodpovedný riešiteľ: RNDr. P. Butvin, PhD.

členka riešiteľského kolektívu

2015/2017

 1. Kód ITMS projektu:26220220198

Výskumné centrum ALLEGRO.

zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. D. Galusek, DrSc

členka riešiteľského kolektívu

2014/2015

 1. VEGA 2/0088/16

Štruktúra a vlastnosti oxidových skiel – termodynamický model, entalpická a objemová relaxácia.

Zodpovedný riešiteľ: Ing. M. Chromčíková, PhD.

2016/2019

27. VEGA 1/0064/18

Korózia a zvetrávanie úžitkových skiel.

Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. M. Liška, DrSc. za TnU AD

Zodpovedný riešiteľ: Ing. M. Chromčíková, PhD. za ÚACh SAV

2018/2021

 1. VEGA 1/0527/18

Nové anorganické forfory na báze stechiometrických hlinitanov a kremičitanov s dlhodobou svetelnou emisiou pre optické a biomadicínske aplikácie.

Zodpovedný riešiteľ: Ing. R. Klement, PhD.

členka riešiteľského kolektívu

2018/2021

Publication activity: 

 • Co-editor of Conference proceedings: 2
 • Scientific monographs: 2
 • Chapters in monogrphs: 2
 • Publications in scientific journals: 68
 • Contributed lectures at conferences: 155
 • Invited lectures: 1
 • Citations: 93

The most significant publications:

Monographs and chapters in monographs

 1. Chocholoušek, M. Chromčíková (50%): Atlas nehomogenít. 2007
  ISBN 978-80-969659-3-9
 2. Chromčíková (100%): e – learningových učebných textov predmetu chémia
  v rámci projektu ŠF EU OPV-2009/1.2/01-SORO, ITMS, 2012
 3. Liška, M. Chromčíková: Thermal properties and related structural and thermodynamic studies of oxide glasses. In Glassy, Amorphous and Nano-crystalline Materials: Thermal physics, analysis, structure and properties. J. Šesták, M. Holeček and J. Málek (Editors), Chapter 11, p. 179-197, Springer, New York 2011
  ISBN 978-80-481-2881-5
 4. Macháček, M. Chromčíková, M. Liška: Parametrization and validation of thermochemical models of glass by advanced statistical analysis of spectral data.
  In: Thermal Physics and Thermal. J. Šesták, P. Hubík and J. Málek (Editors),
  Chapter 12, p. 257-278, Springer, Switzerland 2017
  ISBN 978-3-319-45899-1

 Zoznam časopiseckých publikácií za ostatných 5 rokov

 1. Chromčíková, M Liška, J. Holubová, Z. Černošek:
  Structure of As2S3-Sb4S4 glasses by combined Raman spectroscopy and thermodynamic modelling approach.
  J. Non-Cryst. Solids, 401, 115-118 (2014).
 2. Chromčíková, M. Liška, J. Macháček, J. Chovanec:
  Thermodynamic model and viscosity of Na2O-MgO-CaO-SiO2 glasses.
  J. Non-Cryst. Solids, 401, 237-240 (2014).
 3. Liška, M. Chromčíková, J. Holubová, Z. Černošek:
  Thermodynamic model and structure of As2S3-As2Se3 glasses based on the MCR analysis of Raman spectra.
  Ceramics – Slikáty, 58, 95-98 (2014).
 4. Chovanec, M. Chromčíková, M. Liška, J. Shánělová, J. Málek:
  Thermodynamic model and viscosity of Ge-S galsses.
  J. Thermal Analysis and Calorimetry 116, 581-588 (2014).
 5. Chromčíková, M. Liška, T. Gavenda, J. Macháček:
  Structure of Na2O-MgO-CaO-SiO2 glasses by combined Raman spectroscopy and thermodynamic modelling approach.
  J. Therm. Anal. Calorimetry, 118, 835-840 (2014).
 6. Butvinová P. Butvin, I. Maťko, P. Švec, M. Chromčíková, J. Sitek,
  J. Dekan:
  Magnetic and surface properties of high-induction nanocrystalline Fe-Nb-Cu-B/P-Si ribbons.
  Transaction on Magnetics 50, 1-4 (2014).
 7. Chromčíková, M. Teplanová, A. Plško, M. Lissová, M. Liška:
  Crystallization kinetics of borosilicate glasses for CHROMPIC nuclear waste vitrification.
  Phys. Chem. Glasses: Eur. J. Glass Sci. Technol. 56, 49-52 (2015).
 8. Chromčíkova, M. Liška, V. Zemanová, A. Plško, B. Hruška,
  T. Gavenda:
  Thermodynamic model and Raman spectra of CaO-P2O5 glasses.
  J. Therm. Anal. Calorimetry 121, 269-274 (2015).
 9. Liška, M. Lissová, A. Plško, M. Chromčíková, T. Gavenda,
  J. Macháček:
  Thermodynamic model and Raman spectra of ZnO-P2O5 glasses.
  J. Therm. Anal. Calorimetry 121, 85-91 (2015).
 10. Chromčíková, M. Liška:
  Application of Thermophysical Methods for Oxide/Silicate Glasses.
  Advanced Materials Research 1126, 99-104 (2015).
 11. M Liška, J Macháček, M Chromčíková, O Gedeon:
  Thermodynamic model and structure of ZnO-MoO3-P2O5
  Phys. Chem. Glasses: Eur. J. Glass Sci. Technol. 56, 63-66 (2015).
 12. Chromčíková, B. Hruška, M. Lissová, J. Holubová, M. Liška:
  The Raman spectra of PbO-WO3-P2O5 glasses.
  Phys. Chem. Glasses: Eur. J. Glass Sci. Technol. 57, 32-36 (2016).
 13. Chromčíková, J. Vokelová, J. Michálková, M. Liška, J. Macháček,
  O. Gedeon, V. Soltész:
  Chemical durability of gama-irradiated glass fibrous insulation.
  Nuclear Technology, 193, 297-305 (2016).
 14. Svoboda, D. Brandová, M. Chromčíková, M. Setnička, J. Chovanec, A. Černá, M. Liška, J. Málek:
  Se-doped GeTe glasses for far-infrared optical fibers.
  Journal of Alloys and Compounds, 2434-2443, 695 (2017).
 15. Butvinová, P. Butvin, K. Brzózka, M. Kuzminski, I. Maťko, P. Švec,
  M. Chromčíková:
  Effects of surface crystallization and oxidation in nanocrystalline FeNbCuSiB(P) ribbons.
  Journal of Magnetism and Magnetic Materials 233-237, 424 (2017).
 16. Butvinová, P. Butvin, I. Maťko, D. Janičkovič, M. Kuzmiski, A. Slawska-Waniewska, P. Švec, M. Chromčíková:
  Accents in modern high saturation nanocrystalline Fe-rich alloys.
  Acta Physica Polonica 131,711-713 (2017)
 17. Černá, M. Chromčíková, J. Macháček, B. Hruška, M. Liška:
  Viscosity and configuration entropy of glasses for CHROMPIC vitrification.
  J. Therm. Anal. Calorimetry 133, 365-370 (2018).
 18. Chromčíková, E. Gašpáreková, A. Černá, B. Hruška, M. Liška:
  Structural relaxation of lead and barium-free crystal glasses.
  J. Therm. Anal. Calorimetry 133, 371-377 (2018).
 19. Hruška, A.A. Osipov, L.M. Osipova, M. Chromčíková, A. Černá,
  M. Liška:
  Thermodynamic model and high-temperature Raman spectra of 25Na2O.75B2O3 glassforming melts.
  J. Therm. Anal. Calorimetry 133, 429-433 (2018).
 20. Dvořák, M. Chromčíková, M. Liška:
  Problematický sirník dakemnatý.
  Sklář a Keramik 7-8, 162-163 (2018).

Education:

Ing.        – 2002, Fakulta priemyselných technológií, Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Trenčín

PhD.      – 2007, Faculty of Chemical Technology, Slovak Technical University, Bratislava

Doc.       – 2019, FunGlass, Alexander Dubček University of Trenčín

doc. Ing. Mária Chromčíková, PhD.
doc. Ing. Mária Chromčíková, PhD.
Researcher
Deputy Director for Research and International Cooperation

E-mail: maria.chromcikova@tnuni.sk
Tel.: +421 32 7400 557
Office: n. 317