doc. Ing. Mária Chromčíková, PhD.

Scientific background: 

 • Structure and properties of inorganic glasses and glass-forming melts
 • Structural relaxation and viscosity of glass-forming melts
 • Thermodynamic models

Ocenenia:

Členka kolektívu oceneného Cenou podpredsedu vlády a ministerstva školstva SR za vedu a techniku za rok 2008.

Členka kolektívu oceneného cenou rektora TnU A.D. v Trenčíne za najvyšší finančný prínos v zmluvnom výskume pre podnikateľský a verejný sektor za rok 2015.

International projects:

 • APVV SK – CZ – 00007 – 11

Termodynamické modely a štruktúra viaczložkových skiel.
Zodpovedný riešiteľ: Ing. M. Chromčíková, PhD.

2012/2013

 • APVV SK – PL – 18 – 0062

Korózia historických skiel.
členka riešiteľského kolektívu

2019/2020

National projects

 1. VEGA 2/5116/98

Teoretické a experimentálne skúmanie hlinitanových a kremičitanových kondenzovaných sústav.
zodpovedný riešiteľ projektu: Prof. Ing. M. Liška, DrSc.

členka riešiteľského kolektívu

1997-1999

 1. DIAMINE IST–2000-25237

Detekcia a zobrazovanie protipechotných mín s využitím spätného rozptylu neutrónov.
zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. M. Liška, DrSc.

členka riešiteľského kolektívu

2001-2001

 1. VEGA 2/7055/20

Sklená fáza v polykryštalickej korundovej keramike.
zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. D. Galusek, DrSc.

členka riešiteľského kolektívu

2000/2002

 1. VEGA 2/7008/20

Štruktúra, molekulová dynamika a relaxačné procesy v kremičitanových sklách.
zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. M. Liška, DrSc.

členka riešiteľského kolektívu

2000/2002

 1. APVT-51-010402

Sodno-vápenaté krištáľové sklo bez obsahu bária.

zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. M. Liška, DrSc.

členka riešiteľského kolektívu

2002/2005

 1. P-SAV 2/9036/22

Vývoj krištáľového úžitkového skla bez obsahu toxického oxidu bárnatého.

zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. D. Galusek, DrSc

členka riešiteľského kolektívu

2002/2003

 1. APVV-20-P06405

Optimalizácia tavenia skloviny EUTAL.

zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. M. Liška, DrSc.

členka riešiteľského kolektívu

2005/2007

 1. VEGA 1/3578/06

Štruktúra a vlastnosti kremičitanových skiel – termodynamické modely
a molekulovodynamické simulácie verzus experiment.

zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. M. Liška, DrSc.

členka riešiteľského kolektívu

2006/2008

 1. AV 4/0025/07

Meranie a výpočet vzniku a relaxácie napätí v sklenených výrobkoch pri ich tvarovaní
a chladení.

Zodpovedný riešiteľ: Ing. M. Chromčíková, PhD.

2007/2009

 1. VEGA 1/0330/09

Štruktúra a vlastnosti oxidových skiel – termodynamické modely, vibračná spektroskopia a molekulová dynamika.

Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. M. Liška, DrSc.za TnU AD

Zodpovedný riešiteľ: Ing. M. Chromčíková, PhD. za ÚACh SAV

2009//2011

 1. VEGA 1/0603/09

Sklené a sklokeramické materiály na báze aluminátov vzácnych zemín s výnimočnými mechanickými a optickými vlastnosťami.

zodpovedný riešiteľ: Ing. R. Klement, PhD.

členka riešiteľského kolektívu

2009/2011

 1. CEKSIM-ITMS 262 201 200 56 OP Výskum a vývoj Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Centrum excelentnosti pre keramiku, sklo a silikátové materiály.

zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. D. Galusek, DrSc

členka riešiteľského kolektívu

2010/2013

13. PVTECHSKLO-ITMS 26220220072 OP Výskum a vývoj Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Priemyselný výskum pre potreby zefektívnenia unikátnej technológie tavenia a tvarovania úžitkového skla.

zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. P. Šimurka, PhD.

členka riešiteľského kolektívu

2010/2014

 1. 26110230009 Operačný program Vzdelávanie

Digitalizácia TnUAD: Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a skvalitnenie študijných programov.

zodpovedný riešiteľ: TnUAD

členka riešiteľského kolektívu

2011/2013

 1. APVV-0487-11

Štruktúra a vlastnosti oxidových skiel určených na aplikácie v jadrovej energetike.

Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. M. Liška, DrSc. za TnU AD

Zodpovedný riešiteľ: Ing. M. Chromčíková, PhD. za ÚACh SAV

2012/2015

 1. APVV-15-0014

Kompozitné vrstvy pre vysokoteplotnú protikoróznu ochranu kovov.

Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. D. Galusek, DrSc.

členka riešiteľského kolektívu

2015/2020

17. APVV-21-0016

Štúdium kinetiky a degradácie natívneho povrchu úžitkových skiel.

Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Mária Chromčíková, PhD.

2022/2026

18. ZDESJE-ITMS 26220220084 OP Výskum a vývoj Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Znalostná databáza a expertný systém environmentálneho riešenia havárií straty chladiva v prevádzke jadrovej elektrárne.

zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. M. Liška, DrSc.

členka riešiteľského kolektívu

2010/2014

19. VEGA 2/0056/11

Faktory obmedzujúce cielené ovplyvnenie magneticky mäkkých vlastností kovových pások.

zodpovedný riešiteľ: RNDr. P. Butvin, PhD.

členka riešiteľského kolektívu

2011/2013

20. VEGA 1/0006/12

Štruktúra a vlastnosti oxidových skiel – molekulová dynamika, termodynamické modely, kryštalizácia, vibračné a impedančné spektrá.

zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. M. Liška, DrSc. za TnU AD

Zodpovedný riešiteľ: Ing. M. Chromčíková, PhD.za ÚACh SAV

2012/2015

21. VEGA 2/0165/12

Štúdium mechanizmu korózie materiálov používaných pri tavení priemyselne vyrábaných skiel.

zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. P. Šimurka, PhD.

členka riešiteľského kolektívu

2012/2015

22. KVŠ ITMS 26110230099

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne chce ponúkať kvalitné a moderné vzdelávanie.

zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. M. Liška, DrSc.

členka riešiteľského kolektívu

2013/2015

23. VEGA 2/0037/15

Vnútorné makroskopické sily – z čoho pochádzajú a ako ovplyvňujú magnetické vlastnosti vysokoindukčných kovových pások.

zodpovedný riešiteľ: RNDr. P. Butvin, PhD.

členka riešiteľského kolektívu

2015/2017

24. Kód ITMS projektu:26220220198

Výskumné centrum ALLEGRO.

zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. D. Galusek, DrSc

členka riešiteľského kolektívu

2014/2015

25. VEGA 2/0088/16

Štruktúra a vlastnosti oxidových skiel – termodynamický model, entalpická a objemová relaxácia.

Zodpovedný riešiteľ: Ing. M. Chromčíková, PhD.

2016/2019

26. VEGA 1/0064/18

Korózia a zvetrávanie úžitkových skiel.

Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. M. Liška, DrSc. za TnU AD

Zodpovedný riešiteľ: Ing. M. Chromčíková, PhD. za ÚACh SAV

2018/2021

27. VEGA 1/0527/18

Nové anorganické forfory na báze stechiometrických hlinitanov a kremičitanov s dlhodobou svetelnou emisiou pre optické a biomadicínske aplikácie.

Zodpovedný riešiteľ: Ing. R. Klement, PhD.

členka riešiteľského kolektívu

2018/2021

28. VEGA/2/0091/20

Štruktúra a vlastnosti bio aktívnych skiel dopovaných iónmi s potenciálne terapeutickými a antibakteriálnymi účinkami.

Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Mária Chromčíková, PhD.

2020/2023

Publication activity: 

 • Co-editor of Conference proceedings: 2
 • Scientific monographs: 2
 • Chapters in monogrphs: 2
 • Publications in scientific journals: 87
 • Contributed lectures at conferences: 173
 • Invited lectures: 8
 • Citations: 374

The most significant publications:

Monographs and chapters in monographs

 1. Chocholoušek, M. Chromčíková (50%): Atlas nehomogenít. 2007
  ISBN 978-80-969659-3-9
 2. Chromčíková (100%): e – learningových učebných textov predmetu chémia
  v rámci projektu ŠF EU OPV-2009/1.2/01-SORO, ITMS, 2012
 3. Liška, M. Chromčíková: Thermal properties and related structural and thermodynamic studies of oxide glasses. In Glassy, Amorphous and Nano-crystalline Materials: Thermal physics, analysis, structure and properties. J. Šesták, M. Holeček and J. Málek (Editors), Chapter 11, p. 179-197, Springer, New York 2011
  ISBN 978-80-481-2881-5
 4. Macháček, M. Chromčíková, M. Liška: Parametrization and validation of thermochemical models of glass by advanced statistical analysis of spectral data.
  In: Thermal Physics and Thermal. J. Šesták, P. Hubík and J. Málek (Editors),
  Chapter 12, p. 257-278, Springer, Switzerland 2017
  ISBN 978-3-319-45899-1

 Zoznam časopiseckých publikácií:

2022

 • Hruška, M. Chromčíková, A. Nowicka, J. Macháček, M. Liška: Thermodynamic model and surface‑active components of barium crystal glass.Journal of Thermal Analysis and Calorimetry (2022)https://doi.org/10.1007/s10973-022-11704-x
 • Chromčíková, R. Svoboda, B. Pecušová, B. Hruška, M. Hujová, A. Nowicka, M. Liška: Effect of lithium doping on the glass transition behavior of the Bioglass 45S5. Journal of Non-Crystalline Solids 594, 1-7 (2022)
 • Chromčíková, R. Svoboda, B. Hruška, A. Osipov, L. Osipova, B. Pecušová, A. Nowicka, M. Liška: Thermokinetic behavior of the Al2O3-PbO-B2O3 glasses. Journal of Non-Crystalline Solids 576, 121230 (2022)

2021

 • Chromčíková, B. Hruška, R. Svoboda, M. Liška, A. Nowicka, E. Brunell, K. Buysser: Indentification of surface active components in glass forming melts by thermodynamic model. Journal of Non-Crystalline Solids 551, 120415 (2021).
 • Michálková, M. Chromčíková, B. Hruška, J. Peterson, M. Liška: Contactless thermodilatometry of glass cullet. Ceramic-Silikáty 65, 235-238 (2021).
 • Chromčíková, B. Hruška, A. Nowicka, R. Svoboda, M. Liška: Role of modifiers in the structural interpretation of the glass transition behavior in MgO/BaO-Al2O3-P2O5 glasses. Journal of Non-Crystalline Solids 573, 12114 (2021).
 • Liška, J. Macháček, M. Chromčíková, J. Holubová, Z. Černošek: Thermodynamic model of ZnO-Nb2O5-P2O5 glasses – parameterization and validation. International Journal of Applied Glass Science 1-7, (2021).
 • Hruška, A. Nowicka, M. Chromčíková, E. Greiner-Wtona, J. Smolík, V. Soltézs, M. Liška: Raman spectroscopic study of corroded historical glass. International Journal of Applied Glass Science 12, 613-620 (2021)

2020

 • Liška, J. Macháček, M. Chromčíková, R. Svoboda: Thermodynamic model of CaO – SiO2 glasses. Ceramics-Silikaty 64, 63-67 (2020).
 • Hruška, R. Dagupati, M. Chromčíková, A. Nowicka, J. Michálková, J.A. Peterson, M. Liška, F. Munoz: Structure and Raman spectra of binary barium phosphate glasses. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 142, 937-942 (2020).
 • Chromčíková, A.A. Osipov, L.M. Osipova, B. Hruška, J. Michálková, A. Nowicka, J.A. Peterson, M. Liška: Thermodynamic model and Raman spectra of binary barium borate glassforming melts. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 142, 945-951 (2020).
 • Svoboda, M. Chromčíková, B. Hruška, M. Liška: Correlation between the activation energies of structural relaxation and viscous flow for BaO-P2O5-Al2O3 glasses. Journal of Non-Crystalline Solids 536, 1-10 (2020).
 • Prnová, A. Plško, J. Valúchová, R. Klement, M. Chromčíková, N. Mutlu, M. Majerová, E. Bruneel, D. Galusek: Crystallization kinetics of binary Yb2O3– Al2O3 glass. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 42, 2141-2148 (2020).
 • Liška, M. Chromčíková, J. Michálková, M. Dvořák: Chemické zloženie črepov z Janštejna.Sklář a Keramik 7-8, 139-142 (2020).
 • A. Osipov, M Liška, L.M.Osipova, M. Chromčíková, B. Hruška: Thermodynamic modeling and Raman spectroscopy study of Na2O-TiO2-SiO2 glasses. Vibrational Spectroscopy 111, 1-7 (2020).
 • Chromčíková, B. Hruška, A. Nowicka, R. Svoboda, M. Liška: Structural relaxation and viscosity of Al2O3 doped magnesium phospate glasses. Journal of Non-Crystalline Solids 550, 1-8 (2020)
 • Hruška, R. Dagupaty, M. Chromčíková, A. Nowicka, J. Macháček, M. Liška, F. Munoz: Thermodynamic model and Raman spectra of MgO-P2O5 glasses. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 142, 937-942 (2020).

2019

 • Svoboda, D. Brandová, M. Chromčíková, M. Liška: Thermokinetic behaviou of Ga-doped GeTe4 glasses. Journal of Non-Crystalline Solids 512, 7–14 (2019).
 • Hruška, Z. Netriová, Z. Vasková, M. Boča, M. Chromčíková, M. Liška: Hight temperature Raman study of K2ZrF4 phase transitions. Journal of Alloys and Compounds 45-50, 791 (2019).
 • Chromčíková, A.A. Osipov, L.M. Osipova, B Hruška, M. Liška, R. Svoboda: Thermodynamic model and high temperature Raman spectra of Na2O-B2O3 glassforming melts. Journal of Alloys and Compounds 798, 700-705 (2019).
 • Vokelová, J. Michálková, M. Chromčíková, B. Hruška, M. Liška: Leaching kinetics of IZOMER TT glass fibrous insulation. Ceramic-Silikáty 63, 287-290 (2019).
 • Hruška, A.A. Osipova, L.M. Osipova, M. Chromčíková, M. Liška: Thermodynamic model and Raman spectra of BaO⋅B2O3 glasses. Vibrational Spectroscopy 105, 1-5 (2019).

2018

 • Chromčíková, E. Gašpáreková, A. Černá, B. Hruška, M. Liška: Structural relaxation of lead and barium-free crystal glasses. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 133, 371-377 (2018).
 • Černá, M. Chromčíková, J. Macháček, B. Hruška, M. Liška: Viscosity and configuration entropy of glasses for CHROMPIC vitrification. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 133, 365-370 (2018).
 • Hruška, A.A. Osipov, L.M. Osipova, M. Chromčíková, A. Černá, M. Liška: Thermodynamic model and high-temperature Raman spectra of 25Na2O.75B2O3 glassforming melts. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 133, 429-433 (2018).
 • Dvořák, M. Chromčíková, M. Liška: Problematický sirník dakemnatý. Sklář a Keramik 7-8, 162-163 (2018).
 • Černá, B. Hruška, D. Tokarčíková, M. Chromčíková, M. Liška: Optical microscopy, Raman spectroscopy, and AFM study of heavy weathered surface of barium crystal glass Chemical Papers 72, 2153-2158 (2018).

2017

 • Svoboda, D. Brandová, M. Chromčíková, M. Setnička, J. Chovanec, A. Černá, M. Liška, J. Málek: Se-doped GeTe glasses for far-infrared optical fibers.
  Journal of Alloys and Compounds, 2434-2443, 695 (2017).
 • Butvinová, P. Butvin, K. Brzózka, M. Kuzminski, I. Maťko, P. Švec, M. Chromčíková: Effects of surface crystallization and oxidation in nanocrystalline FeNbCuSiB(P) ribbons. Journal of Magnetism and Magnetic Materials 233-237, 424 (2017).
 • Butvinová, P. Butvin, I. Maťko, D. Janičkovič, M. Kuzmiski, A. Slawska-Waniewska, P. Švec, M. Chromčíková: Accents in modern high saturation nanocrystalline Fe-rich alloys. Acta Physica Polonica 131,711-713 (2017)

2016

 • Chromčíková, B. Hruška, M. Lissová, J. Holubová, M. Liška: The Raman spectra of PbO-WO3-P2O5 glasses. Phys. Chem. Glasses: Eur. J. Glass Sci. Technol. 57, 32-36 (2016).
 • Chromčíková, J. Vokelová, J. Michálková, M. Liška, J. Macháček, O. Gedeon, V. Soltész: Chemical durability of gama-irradiated glass fibrous insulation.
  Nuclear Technology, 193, 297-305 (2016).

2015

 • Chromčíková, M. Teplanová, A. Plško, M. Lissová, M. Liška: Crystallization kinetics of borosilicate glasses for CHROMPIC nuclear waste vitrification.
  Phys. Chem. Glasses: Eur. J. Glass Sci. Technol. 56, 49-52 (2015).
 • Chromčíkova, M. Liška, V. Zemanová, A. Plško, B. Hruška, T. Gavenda: Thermodynamic model and Raman spectra of CaO-P2O5 glasses.
  J. Therm. Anal. Calorimetry 121, 269-274 (2015).
 • Liška, M. Lissová, A. Plško, M. Chromčíková, T. Gavenda, J. Macháček: Thermodynamic model and Raman spectra of ZnO-P2O5 glasses.
  J. Therm. Anal. Calorimetry 121, 85-91 (2015).
 • Chromčíková, M. Liška: Application of Thermophysical Methods for Oxide/Silicate Glasses.
  Advanced Materials Research 1126, 99-104 (2015).
 • M Liška, J Macháček, M Chromčíková, O Gedeon: Thermodynamic model and structure of ZnO-MoO3-P2O5 Phys. Chem. Glasses: Eur. J. Glass Sci. Technol. 56, 63-66 (2015).

2014

 • Chromčíková, M Liška, J. Holubová, Z. Černošek: Structure of As2S3-Sb4S4 glasses by combined Raman spectroscopy and thermodynamic modelling approach. J. Non-Cryst. Solids, 401, 115-118 (2014).
 • Chromčíková, M. Liška, J. Macháček, J. Chovanec: Thermodynamic model and viscosity of Na2O-MgO-CaO-SiO2 glasses. J. Non-Cryst. Solids, 401, 237-240 (2014).
 • Liška, M. Chromčíková, J. Holubová, Z. Černošek: Thermodynamic model and structure of As2S3-As2Se3 glasses based on the MCR analysis of Raman spectra. Ceramics – Slikáty, 58, 95-98 (2014).
 • Chovanec, M. Chromčíková, M. Liška, J. Shánělová, J. Málek: Thermodynamic model and viscosity of Ge-S galsses. J. Thermal Analysis and Calorimetry 116, 581-588 (2014).
 • Chromčíková, M. Liška, T. Gavenda, J. Macháček: Structure of Na2O-MgO-CaO-SiO2 glasses by combined Raman spectroscopy and thermodynamic modelling approach. J. Therm. Anal. Calorimetry, 118, 835-840 (2014).
 • Butvinová P. Butvin, I. Maťko, P. Švec, M. Chromčíková, J. Sitek, J. Dekan: Magnetic and surface properties of high-induction nanocrystalline Fe-Nb-Cu-B/P-Si ribbons. Transaction on Magnetics 50, 1-4 (2014).

Doctoral studies:

The person responsible for profile subjects.

Study part: Profile subjects:

Inorganic technologies and materials I and Inorganic technologies and materials II

Modules:

Atom structure and chemical bond theory, Chemistry, thermochemistry and chemical kinetics, Types of chemical reactions and chemistry of selected chemical
compounds, Thermal analysis I, Thermal analysis II,

Scientific part:

Supervisor of PhD. students

Experimental work I-IX, Publication activity I and II, Active participation in a conference I and II

Education:

Ing.        – 2002, Fakulta priemyselných technológií, Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Trenčín

PhD.      – 2007, Faculty of Chemical Technology, Slovak Technical University, Bratislava

Doc.       – 2019, FunGlass, Alexander Dubček University of Trenčín

doc. Ing. Mária Chromčíková, PhD.
doc. Ing. Mária Chromčíková, PhD.
Deputy Director for Research and International Cooperation
Researcher
VILA Department

E-mail: maria.chromcikova@tnuni.sk
Tel.: +421 32 7400 557
Office: n. B 2.10