Prof. Ing. Marek Liška, DrSc., Dr.h.c.

Scientific background:  

 • Structure and properties of oxide glasses studied by methods of physical chemistry and chemical physics
 • Thermodilatometric and calorimetric study of relaxation phenomena in glasses
 • Application of molecular dynamics method for simulation of structure and properties of oxide glasses

Ocenenia:

2008 cena podpredsedu vlády a ministra školstva Slovenskej republiky za vedu a techniku za rok 2008 v kategórii „Vedecko-technický tím roka“

2010 cena VITRUM PRO FUTURUM Euroregiónu Bilé-Biele Karpaty za dlhoročný prínos a odporu rozvoja sklárskeho remesla a sklárskej výroby, umenia, vedy, výskumu a vzdelávania v oblasti skla v Euroregióne Bilé-Biele Karpaty

2016 cena rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne za najvyšší finančný prínos v zmluvnom výskume pre podnikateľský a verejný sektor na TnUAD v Trenčíne za rok 2015

2019 strieborná medaila za zásluhy a za dlhodobú spoluprácu v oblasti vedy a výskumu Fakulty chemické technologie Univerzity Pardubice

2019 pamätná medaila Univerzity Pardubice

2022 cena podpredsedu vlády a ministra školstva Slovenskej republiky za Vedu a techniku za rok 2021

 International projects:

 1. MVTS SR/ČR, 001(SR)/040(ČR) – VŠChT Praha „Molekulovodynamická simulácia ožarovania alkalických oxidových skiel elektrónmi“ (01/2000 – 12/2001). Vedúci projektu: M. Liška / O. Gedeon.
 2. MVTS SR/ČR, 06K02 / 001 CZE – VŠChT Praha „Molekulovodynamická simulácia kremičitanových skiel – štruktúrna relaxácia“ (01/2004 – 12/2005). Vedúci projektu: M. Liška / O. Gedeon.
 3. MVTS SR/ČR, 06K02 / 009 CZE – Univerzita Pardubice „Štúdium a numerické modelovanie vplyvu tepelného spracovania skiel na termomechanické vlastnosti skiel a na proces sklenej transformácie“ (01/2004 – 12/2005) Vedúci projektu: M. Liška / Z. Černošek.
 4. MVTS SR/ČR, APVV SK-CZ 046-06- VŠChT Praha „Molekulová dynamika kremičitanovvých skiel – vlastnosti skiel a ich vzťah k štruktúre.“ (01/2006 – 12/2007). Vedúci projektu: M. Liška / O. Gedeon.
 5. MVTS SR/ČR, APVV SK-CZ-0090-09- VŠChT Praha „Molekulová dynamika kremičitanových, hlinitanových a fosforečnamových skiel.“ (01/2010 – 12/2011). Vedúci projektu: M. Liška / J. Macháček.
 6. MVTS SR/ČR, APVV SK-CZ-0007-11- FCHT UP Pardubice „Termodynamické modely a štruktúra viaczložkových skiel.“ (01/2012 – 12/2013). člen riešiteľského kolektívu.
 7. MVTS SR/PL, APVV SK-PL-18-0062- AGH Krakow „Korózia historických skiel.“ (01/2019 – 12/2020). člen riešiteľského kolektívu.

National projets: 

 1. GAV 2/999437/93: Kinetika a mechanizmy sól-gél procesov prípravy nových materiálov (1991-1993). Vedúci projektu: M. Liška.
 2. VEGA 2/1400/96: Zloženie, štruktúra a vlastnosti alkalivzdorných oxidových skiel (1994-1996). Vedúci projektu: M. Liška.
 3. VEGA 2/5116/98: Teoretické a experimentálne skúmanie hlinitanových a kremičitanových kondenzovaných sústav (1997-1999). Vedúci projektu: M. Liška.
 4. DIAMINE IST–2000-25237: Detekcia a zobrazovanie protipechotných mín s využitím spätného rozptylu neutrónov (2001). Vedúci projektu: M. Liška.
 5. VEGA 1/7008/20: Štruktúra, molekulová dynamika a relaxačné procesy v kremičitanových sklách (2000-2002). Vedúci projektu: M. Liška.
 6. VEGA 2/7055/20: Sklená fáza v polykryštalickej korundovej keramike(2000-2002). Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. D. Galusek, DrSc. Člen riešiteľského kolektívu
 7. P-SAV 2/9036/22: Vývoj krištáľového úžitkového skla bez obsahu toxického oxidu bárnatého (2002-2003). zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. D. Galusek, DrSc. Člen riešiteľského kolektívu.
 8. VEGA 1/0218/03: Štruktúra a vlastnosti titaničito kremičitanových a zirkoničitanových skiel (2003-2005). Vedúci projektu: M. Liška.
 9. VEGA 1/3578/06: Štruktúra a vlastnosti kremičitanových skiel – termodynamické modely a molekulovodynamické simulácie versus experiment (2006-2008). Vedúci projektu: M. Liška.
 10. VEGA 1/0330/09: Štruktúra a vlastnosti oxidových skiel – termodynamické modely, vibračná spektroskopia a molekulová dynamika (2009-2011). Vedúci projektu: M. Liška.
 11. VEGA 1/0559/11 Nanokomozitné vrstvy pripravené metódou sól-gél. Zodpovedný riešiteľ: doc. Plško, doba riešenia projektu: 2011 – 2013. Člen riešiteľského kolektívu.
 12. VEGA 1/0006/12 Štruktúra a vlastnosti oxidových skiel – molekulová dynamika, termodynamické modely, kryštalizácia, vibračné a impedančné spektrá. Vedúci projektu: M. Liška.
 13. APVV-0487-11 „Štruktúra a vlastnosti oxidových skiel určených na aplikácie v jadrovej energetike” (2012-2015). Vedúci projektu: M. Liška.
 14. APVT-51-010402/02 „Sodno-vápenaté krištáľové sklo bez obsahu bária“ (2002-2005) Vedúci projektu : M. Liška.
 15. APVT-20-P06405 „Optimalizácia tavenia skloviny EUTAL“ (2005-2007). Vedúci projektu: M. Liška.
 16. ŠP VaV č. 2003-SP-51/028-09-11/ČÚ04 „Integrovaný medzirezortný prístup k skva¬litneniu vzdelanostnej úrovne tvorivých zamestnancov sklárskeho priemyslu a k rozvoju experimentálnej základne aplikovaného sklárskeho výskumu“ (2004-2007). Vedúci projektu: M. Liška.
 17. LPP-0156-09: Recyklácia odprachu zo sklárskych vaní (2009-2012). Vedúci projektu.
 18. CEKSIM-ITMS 262 201 200 56 OP: Výskum a vývoj Európskeho fondu regionálneho rozvoja Centrum excelentnosti pre keramiku, sklo a silikátové materiály (2010-2013). Vedúci projektu: Prof. Ing. D. Galusek, DrSc. Člen riešiteľského kolektívu
 19. PVTECHSKLO-ITMS 26220220072 OP Výskum a vývoj Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Priemyselný výskum pre potreby zefektívnenia unikátnej technológie tavenia a tvarovania úžitkového skla (2010-2014). Vedúci projektu: Doc. Ing. P. Šimurka, PhD. Člen riešiteľského kolektívu.
 20. APVV-0487-11: Štruktúra a vlastnosti oxidových skiel určených na aplikácie v jadrovej energetike (2012-2015). Vedúci projektu: M. Liška.
 21. ZDESJE-ITMS 26220220084 OP Výskum a vývoj Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Znalostná databáza a expertný systém environmentálneho riešenia havárií straty chladiva v prevádzke jadrovej elektrárne (2010-2014). Vedúci projektu: M. Liška.
 22. VEGA 1/0006/12: Štruktúra a vlastnosti oxidových skiel – molekulová dynamika, termodynamické modely, kryštalizácia, vibračné a impedančné spektrá (2012-2015). Vedúci projektu: M. Liška.
 23. KVŠ ITMS 26110230099: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne chce ponúkať kvalitné a moderné vzdelávanie (2013-2015). Vedúci projektu: M. Liška
 24. VEGA 2/0088/16: Štruktúra a vlastnosti oxidových skiel – termodynamický model, entalpická a objemová relaxácia (2016-2019). Vedúci projektu: Ing. M. Chromčíková, PhD. Člen riešiteľského kolektívu.
 25. VEGA 1/0064/18: Korózia a zvetrávanie úžitkových skiel (2018-2020). Vedúci projektu: M. Liška

Publication activity:  (number of:)

 • Co-editor of Conference proceedings 2
 • Scientific monographs 3
 • Chapters in monogrphs 4
 • Publications in scientific journals 235
 • Contributed lectures at conferences 328
 • Invited lectures 7
 • Citations 491

The most significant publications :

Patents

Forkel, M. Liška, P. Šimurka, R. Stodolski,F.G. Wihsmann: Recycling von Abfallmaterialen in Form des Bildschirmglases. Patent DE 44 19 388 A1 (7.12.1995)

P.Šimurka, P.Vrábel, V. Petrušková, M.Liška, V.Macho: Crystalline glass without lead, barium, niobium and their compounds and method of its preparation. Patent: SR 285523 (9.1.2007)

 Monographs and chapters in monographs

 1. R. Boča, P. Dillinger, S. Ďurovič, D. Gyepesová, J. Hrivíková, V. Laurinc, J.M.Lisý, M. Liška, M. Miadoková, D.Mikloš, P. Pelikán, A. Staško, L. Ulický, L. Valko, J. Vavra: Chemický naučný slovník. I. Fyzikálna chémia Alfa, Bratislava 1983, 414 s.
 2. R. Boča, M. Čeppan, P. Dillinger, S. Ďurovič, D. Gyepesová, J.Hrivíková, V. Laurinc, J.M.Lisý, M. Liška, M. Miadoková, D.Mikloš, P. Pelikán, A. Staško, L. Ulický, L. Valko, J. Vavra: Comprehensive Dictionary of Physical Chemistry. Ed.: L.Ulický, T.J. Kemp. Ellis Horwood, London 1992, 472 s.
 3. P. Pelikán, M. Čeppan, M. Liška: Computational Methods in Molecular Spectroscopy. CRC Press, Boca Raton 1994, 341 p.
 4. M. Liška: Studying structure and thermal properties of oxide glasses. In: Some thermodynamic, structural and behavioral aspects of materials accentuating non-crystalline states. J. Šesták, M. Holeček and J. Málek (Editors), OPS Nymburg, ZČE Plzeň, Chapter 16 (2009), p. 344-362 ISBN 978-80-87269-06-0.
 5. M. Liška, M. Chromčíková: Thermal properties and related structural and thermodynamic studies of oxide glasses. In Glassy, Amorphous and Nano-crystalline Materials: Thermal physics, analysis, structure and properties. J. Šesták, M. Holeček and J. Málek (Editors), Chapter 11, p. 179-197, Springer, New York 2011. ISBN 978-80-481-2881-5.
 6. J. Šesták, M. Liška, P. Hubík: Oxide glass structure, non-bridging oxygen and feasible magnetic properties due to the addition of Fe/Mn oxides. In Glassy, Amorphous and Nano-crystalline Materials: Thermal physics, analysis, structure and properties. J. Šesták, M. Holeček and J. Málek (Editors), Chapter 12, p. 199-216, Springer, New York 2011. ISBN 978-80-481-2881-5.
 7. J. Macháček, M. Chromčíková, M. Liška: Parametrization and Validation of Thermochemical Models of Glass by Advanced Statistical Analysis of Spectral Data. In Thermal Physics and Thermal Analysis: From Macro to Micro, Highlighting Thermodynamics Kinetics and Nanomaterials. J. Šesták, P. Hubík and J. J. Mareš (Editors), Chapter 12, p. 257-278, Springer, Switzerland 2017. ISBN 978-3-319-45897-7

 Zoznam časopiseckých publikácií za ostatných 5 rokov

 1. Chovanec, M. Chromčíková, P. Pilný, J. Shávělová, J. Málek, M. Liška:
  Thermodynamic model and viscosity of Ge-S galsses.
  J. Thermal Analysis and Calorimetry 116, 581-588 (2014).
 2. Chromčíková, M. Liška, J. Macháček, J. Chovanec:
  Thermodynamic model and viscosity of Na2O-MgO-CaO-SiO2 glasses.
  J. Non-Cryst. Solids, J. Non-Cryst. Solids, 401, 237-240 (2014).
 3. Chromčíková, M. Liška, T. Gavenda, J. Macháček:
  Structure of Na2O-MgO-CaO-SiO2 glasses by combined Raman spectroscopy and thermodynamic modelling approach.
  J. Therm. Anal. Calorimetry, 118, 835-840 (2014).
 4. Liška, M. Chromčíková, J. Holubová, Z. Černošek:
  Thermodynamic model and structure of As2S3-As2Se3 glasses based on the MCR analysis of Raman spectra.
  Ceramics – Slikáty, 58, 95-98 (2014).
 5. Chromčíková, M Liška, J. Holubová, Z. Černošek:
  Structure of As2S3-Sb4S4 glasses by combined Raman spectroscopy and thermodynamic modelling approach.
  J. Non-Cryst. Solids, 401, 115-118 (2014)..
 6. Chromčíková, M. Teplanová, A. Plško, M. Lissová, M. Liška:
  Crystallization kinetics of borosilicate glasses for CHROMPIC nuclear waste vitrification.
  International Conference on Borate Glasses, Crystals and melts, Pardubice, 185, 2014.
  Phys. Chem. Glasses: Eur. J. Glass Sci. Technol. 56, 49-52 (2015).
 7. Liška, V. Zemanová, M. Lissová, A. Plško, M. Chromčíková, T. Gavenda, J. Macháček:
  Thermodynamic model and Raman spectra of ZnO-P2O5 glass.
  J. Therm. Anal. Calorimetry 121, 85-91 (2015).
 8. Chromčíková, M. Liška, M. Lissová, A. Plško, B. Hruška, T. Gavenda:
  Thermodynamic model and Raman spectra of CaO-P2O5 glasses.
  J. Therm. Anal. Calorimetry 121, 269-274 (2015).
 9. Chromčíková, M. Liška:
  Application of Thermophysical Methods for Oxide/Silicate Glasses.
  Advanced Materials Research 1126, 99-104 (2015).
 10. M Liška, J Macháček, M Chromčíková, O Gedeon:
  Thermodynamic model and structure of ZnO-MoO3-P2O5
  Phys. Chem. Glasses: Eur. J. Glass Sci. Technol. 56, 63-66 (2015).
 11. Plško, K. Faturíková, J. Pagáčová, M. Liška:
  Physisorption of water on SiO2-TiO2-Al2O3 films studied by imperance spectroscopy.
  Ceramic-Silikáty 59.96-102 (2015).
 12. Chromčíková, B. Hruška, M. Lissová, J. Holubová, M. Liška:
  Structure and Raman spectra of PbO-WO3-P2O5 glasses.
  Phys. Chem. Glasses: Eur. J. Glass Sci. Technol. 57, 32-36 (2016).
 13. Chromčíková, J. Vokelová, J. Michálková, M. Liška, J. Macháček, O. Gedeon, V. Soltész:
  Chemical durability of gama-irradiated glass fibrous insulation.
  Nuclear Technology, 193, 297-305 (2016).
 14. Alderman, M. Liška, J. Macháček, C.J. Benmore, A. Lin, A. Tamalonic, J.K.R. Weber:
  Temperature-driven structural transitions in molten sodium borates Na2O-B2O3: X-ray diffraction, thermodynamic modeling,
  and implications for topological constraint theory.
  Journal of Physical Chemistry C, 553-560, 120 (2016).
 15. Svoboda, D. Brandová, M. Chromčíková, M. Setnička, J. Chovanec, A. Černá, M. Liška, J. Málek:
  Se-doped GeTe glasses for far-infrared optical fibers.
  Journal of Alloys and Compounds, 695, 2434-2443 (2017).
 16. Brandová, R. Svoboda, M. Liška, J. Málek:
  Thermal characterization of (As2Se3)0.5(As2Te3)0.5 infrared glass.
  Journal of Non-Crystalline Solids, 475, 121-128 (2017).
 17. Černá, M. Chromčíková, J. Macháček, B. Hruška, M. Liška:
  Viscosity and configuration entropy of glasses for CHROMPIC vitrification.
  J. Therm. Anal. Calorimetry 133, 365-370 (2018).
 18. Chromčíková, E. Gašpáreková, A. Černá, B. Hruška, M. Liška:
  Structural relaxation of lead and barium-free crystal glasses.
  J. Therm. Anal. Calorimetry 133, 371-377 (2018).
 19. Hruška, A.A. Osipov, L.M. Osipova, M. Chromčíková, A. Černá, M. Liška:
  Thermodynamic model and high-temperature Raman spectra of 25Na2O.75B2O3 glassforming melts.
  J. Therm. Anal. Calorimetry 133, 429-433 (2018).
 20. Černá, B. Hruška, D. Tokarčíková, M. Chromčíková, M. Liška:
  Optical microscopy, Raman spectroscopy, and AFM study of heavy weathered surface of barium crystal glass.
  Chemical Papers 72, 2153-2158 (2018).
 21. Svoboda, J. Málek, M. Liška:
  Correlation between the structure and relaxation dynamics for (GeSe2)y(Sb2S3)1-y glasses matrices.
  Journal of Non-Crystalline Solids 479, 113–119 (2018).
 22. Svoboda, J. Málek, M. Liška:
  Correlation between the structure and structural relaxation data for (GeSe2)y(Sb2Se3)1-y glasses.
  Journal of Non-Crystalline Solids 505, 162–169 (2019).

Doctoral studies:

Study part: Profile subjects:

Inorganic technologies and materials I and Inorganic technologies and materials II

Modules:

Physical Chemistry, Fundamentals of computational chemistry, Infrared and Raman spectroscopy

Scientific part:

Supervisor of PhD. students

Experimental work I-IX, Publication activity I and II, Active participation in a conference I and II

Education:

Ing.        – 1974, Faculty of Chemical Technology, Slovak Technical University, Bratislava

PhD.      – 1978, Faculty of Chemical Technology, Slovak Technical University, Bratislava

DrSc.     – 1996, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, (Silicate Technology)

Assoc. Prof. – 1997, Slovak Technical University (Physical Chemistry & Chemical Physics)

Prof.      – 2002, Slovak Technical University, Bratislava (Physical Chemistry)

Dr.h.c.  – 2019, University Pardubice (Czech Republic)

 Other activities:

 • Membership in professional organizations, societies, organization committees

Scientific boards

2006-     Faculty of Chemical Technology ICT Prague

Institute of Inorganic Chemistry SAS

1997-     A. Duček University of Trenčín (TnU AD)

2010-     Faculty of healthcare TnU AD

Editoriial boards

1986 –   Member of editorial board Sklář a keramik

1986 –   Member of editorial board Ceramics Silikáty

2008 –   Regional Editor European Journal of Glass Science and Technology – Phys. Chem. Glases.

2008 –   Regional Editor European Journal of Glass Science and Technology – Glass Technology.

2010-     Regional Editor Int. Journal of Applied Glass Science.

2008-2009           Associate Editor J. Thermal Analysis and Calorimetry

2018-                    Associate Editor J. Thermal Analysis and Calorimetry

Členstvo v komisiách

Člen komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác (DrSc) vo vednom odbore Fyzikálna chémia

Člen komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác (DrSc) vo vednom odbore Anorganická technológia a materiály

Predseda odborovej komisie TnUAD doktorandského štúdia 5.2.19 Anorganická technológia a materiály

Člen odborovej rady doktorandského štúdia FChT Univerzity Pardubice

Člen odborovej rady doktorandského štúdia FChT VŠChT Praha

Člen  FSGT Britskej sklárskej spoločnosti

Čestný člen  Českej sklárskej spoločnosti

Prof. Ing. Marek Liška, DrSc., Dr.h.c.
Prof. Ing. Marek Liška, DrSc., Dr.h.c.
Vila Department
Researcher

E-mail: marek.liska@tnuni.sk
Tel.: +421 32 7400 558
Office: n. A 314