Rozdelenie podľa funkčných miest

Riaditeľ celouniverzitného pracoviska FunGlass

prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc.

Miestnosť A 310
Tel.: +421 32 7400 590
E-mail: dusan.galusek@tnuni.sk

Prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc. je riaditeľom centra a zároveň vedúcim jedného z jeho oddelení (Centrum kompetencie pre výskum skla (VILA)). Vo svojich výskumných aktivitách sa zameriava na skúmanie medzi mikroštruktúrou a vlastnosťami oxidových keramických materiálov so špeciálnym zameraním na transparentnú keramiku a kompozity keramika-keramika, ich prípravy, procesy spekania a charakterizáciu ich vlastností. Okrem toho sa venuje výskumu v oblasti korózie sklených a keramických materiálov, ako aj problematike prípravy a charakterizácie ťažko taviteľných, najmä hlinitanových skiel.

Funkčné miesto profesor

prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc.

Miestnosť A 310
Tel.: +421 32 7400 590
E-mail: dusan.galusek@tnuni.sk

Prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc. je riaditeľom centra a zároveň vedúcim jedného z jeho oddelení (Centrum kompetencie pre výskum skla (VILA)). Vo svojich výskumných aktivitách sa zameriava na skúmanie medzi mikroštruktúrou a vlastnosťami oxidových keramických materiálov so špeciálnym zameraním na transparentnú keramiku a kompozity keramika-keramika, ich prípravy, procesy spekania a charakterizáciu ich vlastností. Okrem toho sa venuje výskumu v oblasti korózie sklených a keramických materiálov, ako aj problematike prípravy a charakterizácie ťažko taviteľných, najmä hlinitanových skiel.

Dr.h.c. prof. Ing. Marek Liška, DrSc.

Miestnosť A 314
Tel.: +421 32 7400 558
E-mail: marek.liska@tnuni.sk

Dr.h.c. prof. Ing. Marek Liška, DrSc., pôsobí vo výskumnom a vzdelávacom procese na TnUAD v Centre pre funkčné a povrchovo-funkcionalizované sklá (FunGlass). V pedagogickej oblasti zabezpečuje výuku profilových predmetov Anorganické technológie a materiály I. a II. Zapája sa do výchovy doktorandov a vedenia dizertačných prác. V oblasti výskumu sa zameriava na termodynamické modelovanie a skúmanie vzťahov medzi zložením, štruktúrou a vlastnosťami skiel a sklotvorných tavenín. Je riešiteľom národných projektov VEGA a APVV. Prof. Liška získal počas kariéry viacero ocenení, v 2016 získal cenu rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne za najvyšší finančný prínos v zmluvnom výskume pre podnikateľský a verejný sektor na TnUAD v Trenčíne za rok 2015, v 2019 striebornú medailu za zásluhy a za dlhodobú spoluprácu v oblasti vedy a výskumu Fakulty chemické technologie Univerzity Pardubice, v 2019  pamätnú medailu Univerzity Pardubice.

Funkčné miesto docent

Ing. Dagmar Galusková, PhD.

Miestnosť 210
Tel.: +421 32 7400 554
E-mail: dagmar.galuskova@tnuni.sk

Ing. Dagmar Galusková PhD., pôsobí vo výskumnom a vzdelávacom procese na TnUAD v Centre pre funkčné a povrchovo-funkcionalizované sklá (FunGlass) na pozícii výskumného pracovníka a ako vedúca oddelenia Centrálnych laboratórií. V pedagogickej oblasti zabezpečuje  výuku profilového predmetu Anorganické technológie a materiály II. Angažuje sa ako školiteľka diplomových prác, školiteľ špecialista a školiteľ dizertačných prác. Jej výskumná oblasť je orientovaná na charakterizáciu anorganických nekovových materiálov a štúdium chemickej odolnosti bioaktívnych skiel v simulovaných telových tekutinách ako aj korózii a charakterizácii historických skiel. Na pracovisku etablovala zavedenie a využitie spektroskopických techník s využitím indukčne viazanej plazmy (ICP-OES/MS, LA-ICP-MS). Podieľala sa ako zodpovedná riešiteľka za partnerskú inštitúciu na riešení národných projektov (VEGA a APVV) a ako riešiteľka na projektoch štrukturálnych fondov EÚ (CEKSiM, Transfer a Alegro). Taktiež aktívne participuje na príprave a realizácii projektov financovaných z fondov EÚ/HORIZON 2020 (projekt FunGlass). Angažuje sa na príprave propagačných materiálov a zavedení systému kvality FunGlass centra ako aj na príprave a realizácií odborných seminárov a konferencií.

doc. Ing. Mária Chromčíková, PhD.

Miestnosť 317
Tel.: +421 32 7400 557
E-mail: maria.chromcikova@tnuni.sk

Doc. Ing. Mária Chromčíková, PhD. je zástupkyňou pre vedu, výskum a medzinárodnú spoluprácu na celouniverzitnom pracovisku FunGlass. V pedagogickej oblasti zabezpečuje výuku profilových predmetov Anorganické technológie a materiály I a II. Aktívne sa zapája do výchovy nových doktorandov. V oblasti výskumu sa zameriava na štruktúru a vlastnosti anorganických skiel a sklotvorných tavenín, štruktúrnu relaxáciu a viskozitu sklotvorných tavenín a využitie termických metód v materiálovom výskume. Aktívne spolupracuje s praxou (RONA a.s., VÚEZ a.s., Glass Service a.s.) a má úspešnú spoluprácu s VŠCHT Praha, CZ, FCHT Pardubice, CZ, Ústav mineralógie, Laboratórium experimentálnej mineralógie a fyziky minerálov, Uralské oddelenie Ruskej akadémie vied, RU a Oddelením anorganickej a fyzikálnej chémie, Univerzita v Gente, BE. V súčasnosti je hlavnou riešiteľkou VEGA a APVV projektov. Publikuje a prezentuje výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti najmä v zahraničných vedeckých časopisoch i na medzinárodných vedeckých konferenciách a sympóziách.

doc. Ing. Róbert Klement, PhD.

Miestnosť 305
Tel.: +421 32 7400 511
E-mail: robert.klement@tnuni.sk

Doc. Ing. Róbert Klement, PhD. je zástupcom pre výchovu a vzdelávanie na celouniverzitnom pracovisku FunGlass. V pedagogickej oblasti zabezpečuje výuku profilových predmetov Anorganické technológie a materiály I a II. Aktívne sa zapája do výchovy nových doktorandov a je školiteľom dizertačných prác. V oblasti výskumu sa zameriava na fyzikálnu chémiu, luminiscenčné materiály, spektroskopiu a elektrochémiu. Svoje výsledky výskumu publikuje v zahraničných vedeckých časopisoch. Je riešiteľom VEGA a APVV projektov.

doc. Dr. Amirhossein Pakseresht

Miestnosť 415
Tel.: +421 32 7400 550
E-mail: amir.pakseresht@tnuni.sk

Doc. Dr. Amirhossein Pakseresht je vedúcim oddelenia povlakov na celouniverzitnom pracovisku FunGlass. V pedagogickej oblasti zabezpečuje výuku profilového predmetu Anorganické technológie a materiály I. V oblasti výskumu sa zameriava na skúmanie horúcich korózií, keramických a kovových kompozít a zliatin s vysokou entropiou. Je riešiteľom projektov VEGA a APVV.

Ostatní zamestnanci