Končiaci študenti

Obhajoba dizertačnej práce

Doktorand môže podať žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce  riaditeľovi FG, ak získal potrebný počet kreditov a splnil ďalšie podmienky definované v dokumentácii ŠP. Žiadosť podáva podľa harmonogramu štúdia daného školiaceho pracoviska.

Povinné prílohy k prihláške na obhajobu dizertačnej práce:

a) dizertačnú prácu v minimálne dvoch vyhotoveniach v tlačenej verzii v pevnej väzbe a v elektronickej verzii, vrátane Protokolu o kontrole originality z Centrálneho registra záverečných a kvalifikačných prác (ďalej len „CRZP“),

b)  prehľad plnenia minimálnych kritérií,

c) súhlas o vypracovaní DP a obhajobe v inom ako slovenskom jazyku,

d) zoznam publikovaných prác s úplnými bibliografickými údajmi, ako aj ich ohlasov, prípadne posudky o nich vypracované príslušnými inštitúciami z oblasti vedy, techniky alebo umenia, zoznam publikovaných prác a ohlasov je predložený ako výpis z relevantnej databázy publikačnej činnosti alebo je verifikovaný Univerzitnou knižnicou TnUAD, zoznam vystúpení na vedeckých podujatiach, účasť na zahraničných študijných pobytoch,

e) zoznam účasti na riešení vedeckých projektov,

f)  autoreferát dizertačnej práce v počte minimálne 20 ks,

g) licenčnú zmluvu vytlačenú z AISu po nahratí dizertačnej práce do systému AIS,

h) životopis v tlačenej forme,

ch) dizertačnú prácu v elektronickom vyhotovení v PDF formáte zhodnú s tlačeným vyhotovením ako aj výpis kontroly originality dizertačnej práce po jeho zverejnení v systéme AIS poslať v elektronickej forme neodkladne na daniela.vavrova@tnuni.sk

Dokumenty 

Dizertačná práca-vzor

Zoznamy záverečných prác s odkladnou lehotou k 31.12.