Charakteristika študijného programu a študijné plány

Názov študijného programu: Anorganické technológie a nekovové materiály

Názov študijného odboru: 16. Chemické inžinierstvo a technológie

Školiace pracovisko:  Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá

Stupeň štúdia: III.

Udeľovaný akademický titul: Philosophiae doctor v skratke PhD.

Forma štúdia: denná/ externá

Dĺžka štúdia: 4 roky/ 5 rokov

Garant študijného programu: prof. Dušan Galusek, DrSc.

Profil absolventa

Absolventi doktorandského študijného programu v odbore Anorganická technológia a nekovové materiály získajú hlboké znalosti o vedeckých metódach výskumu súvisiaceho s prípravou nových typov nekovových anorganických materiálov s osobitným zameraním na sklo, keramiku a povrchové úpravy a na širokú škálu rôznych materiálov vrátane biomateriálov. Absolventi sú schopní riešiť problémy spojené s anorganickými technológiami, vývojom a charakterizáciou nových materiálov. Majú špeciálne znalosti v oblasti skla, anorganických spojív, keramických a žiaruvzdorných materiálov a anorganických prísad. Majú hlboké teoretické znalosti v oblasti termodynamiky a kinetiky a sú schopní riešiť náročné inžinierske problémy v technickej praxi. Absolventi rozumejú metódam štúdia štruktúr a vlastností materiálov. Ovládajú cudzie jazyky, aktívne používajú počítačové a informačné systémy, sú schopní aktívne pracovať v tímoch, plánovať si vlastný rozvoj v rámci svojej vedeckej oblasti a realizovať projektový manažment. Získané vedomosti predstavujú výborný základ pre získanie zamestnania či už v akademickom alebo priemyselnom výskume a vývoji.

Z pohľadu absolventa ponúka študijný program široké uplatnenie vo:

  • výskume a vývoji v akademických inštitúciách v SR, najmä:
    • univerzitách poskytujúcich vzdelávanie v oblasti materiálov a chemických technológií,
    • ústavoch SAV zaoberajúcich sa výskumom v oblasti materiálov a chemických technológií,
  • priemyselných podnikoch sklárskej výroby, ale aj v podnikoch vyrábajúcich žiaruvzdorné materiály a anorganické spojivá (cementárne) na rôznych pozíciách, od majstrov, technológov a vedúcich pracovníkov vo výrobe, až po výskumných pracovníkov v priemyselnom vývoji v predmetnej oblasti a pracovníkov aplikačných a prevádzkových laboratórií. Potenciálnymi zamestnávateľmi v SR sú RONA, a.s. Lednické Rovne; Vetropack Nemšová; Johns Manville Slovakia, Trnava; Knauff Insulation, Nová Baňa; Medical Glass, Bratislava; PPC Insulators, Čáb; Cementáreň Ladce; CEMMAC, Horné Srnie; atď.

Vzhľadom na skúsenosti s prácou v internacionálnom prostredí na školiacom pracovisku nie je uplatnenie obmedzené na zamestnávateľov v SR, ale zabezpečuje možnosť uplatnenia sa na európskom trhu práce.

Študijný plán