VEGA (Scientific Grant Agency)

Coordinator: Klement Robert, Ing. PhD.

Team: Galusková Dagmar, Ing. PhD., Galusek Dušan, Prof. Ing. DrSc., Haladejová Katarína, Ing. PhD., Kraxner Jozef, Ing. PhD., Hruška Branislav, Ing. PhD., Prnová Anna, Ing. PhD., Švančárek Peter, Mgr. PhD., Michálková Monika, Ing. PhD., Valúchová Jana, Ing. PhD., Chromčíková Mária, Ing. PhD., Nowicka Aleksandra, Mgr., Talimian Ali , Mgr. PhD., Chrást Petr, Mgr., Kurtuldu Fatih, Mgr.

Dates: 2018- 20121

Abstract: Predkladaný projekt sa zaoberá vývojom a optimalizáciou zloženia nových perzistených luminiscenčných fosforov (LPP) s dostatočne intenzívnou emisiou vo viditeľnej (modrá, zelená a červená emisia) ako aj NIR spektrálnej oblasti a dlhodobou luminiscenciou (až niekoľko hodín po excitácii) porovnateľnou resp. lepšou ako doteraz známe LPP fosfory. Špeciálna pozornosť je venovaná príprave LPP a nano-LPP (NLPP) fosforov emitujúcich v červenej a NIR spektrálnej oblasti pre potenciálne biomedicínske aplikácie (in vivo imaging). Pripravené budú LPP materiály vo forme práškov/nano-práškov ako aj sklokeramických materiálov. Detailne bude preskúmaný vplyv koncentrácie aktivátora ako aj co-dopantu na LPP vlastnosti fosforov. Pozornosť bude venovaná najmä vzťahu emisné spektrálne vlastnosti LPP materiálu vs. zloženie, štruktúra a morfológia materiálu pri jeho excitáci NUV (blízka UV) žiarením resp. modrým svetlom.

Coordinator: Liška Marek, prof. Ing. DrSc.

Team: Chromčíková Mária, Ing. PhD., Hruška Branislav, Ing. PhD., Kaňková Hana, Ing. PhD., Faturíková Katarína, Ing. PhD., Valúchová Jana, Ing. PhD., Michálková Jaroslava, Ing., Vokelová Jana, Ing., Žitňan Micahl, Mgr. PhD., FÚ SAV

Date: 2018- 2021

Abstract: The corrosion of the tableware glass (especially in dishwashing machines in the large gastronomy) and weathering during the storage as well as during the oversea transport is from the actual point of view one of the most important questions of the glass producers economic competition. The main aim of the project is the study of composition – structure – property relationships of oxide glasses leading to the proposal of methodology enabling the prediction of glass resistance against corrosion and weathering. The methodology is established on the set of different glasses, with differences in chemical composition of the surface as well as in the bulk. The differences are justified with respect to thermodynamic modeling, surface tension measurement and surface composition analyses by progressive spectroscopic methods. Such obtained results should be put into correlation with glass corrosion and weathering process.

Coordinator: Alfonz Plško, doc. Ing. CSc.

Team: Katarína Faturíková, Ing. PhD., Nibu Puthenpurayil Govindan, Mgr., Jana Pagáčová, Ing. PhD., Iveta Papučová, Ing. PhD.,, Zdenka Krajčovičová, RNDr. PhD., Vladimír Meluš, RNDr. PhD., Katarína Kašlíková, PhDr.

Dates: 2018- 2021

Abstract: The project reacts to the world wide-spread research in the sphere of nanomaterials and the attention is paid to their application as films in area of material protection. The investigation is focused on inorganic-organic nanocomposite films prepared by „nanobuilding blocks“ process for protection of materials. The resistance to water, corrosion medium and adherence of biofilms is studied. The investigation is also focused on research of the composition-structure-properties relationships of given nanomaterials while the attention is paid to the utilisation of the fundamental theoretical knowledge which can enable to generalisation. The quantification of the composition-structure-properties relationships will be carried out by the modern mathematical-statistical evaluating methods which make possible to create such models which can be applicable for generalisation and prediction.

Coordinator: Ing. Martin Michálek, PhD.

Dates: 2019-2022

Abstract: Projekt je zameraný na prípravu 3D biologických podporných štruktúr ako náhrada poškodených kostí z bio-skla použitím techniky odlievania na pásku. Tento prístup poskytuje prispôsobiť výsledné vlastnosti anizotropným alebo izotropným spôsobom. Na zreteli sa majú ako mechanické vlastnosti spolu s postupným uvoľňovaním iónov a následná tvorba nového kostného tkaniva. Ako východiskový materiál sa použije prášok z biologického skla 45S5 vyrobený tradičnou technikou tavenia. Optimalizácia procesu odlievania, laminovania, vypálenia a spekania sa uskutoční s práškom 45S5. Následne sa pripravia vrstvy s definovanou nominálnou pórovitosťou do 50% pomocou zakomponovania pórotvorného činidla (PMMA mikro guličky). Bio-sklo 45S5 bude v ďaľšom kroku dopované troma terapeutickými iónmi zinok, stroncium a bór na podporu bioaktivity a za účelom pridania dodatočného terapeutického účinku ako napr. protizápalový účinok. Výsledná 3D podporná štruktúra bude tvorená kombináciou rôznych pások s rozdielnymi pridanými vlasnosťami.

Coordinator: Dr. Dagmar Galusková

Dates: 2020- 2023

Abstract: The ethical and financial issuesd are still fraught for the use of animals in pre-clinical in vivo testing. Appropriately designed in vitro methodology can provide relevant information on bioactivity and degradability and thus facilitate and economise selection of bio devices for in vivo testing. Poor correlation of in vitro biomaterial assessments confirms a need for deep reevalution of existing testing prcedures. The aim of the project is to identify and verify the test settings, which are predictive in respect to bioresponse even at the early stage of immersion to become time and cost-efficient alternative to in vivo testing. Optimal condition of in vitro setings will be designed and after verification applied to the novel bioactive scaffolds to assess dissolution kinetics and mechanisms of bioresponse in simulated human environment. Degradation performance assessment of selected biomaterials will provide information on the role of therapeutic ions bone and tissue regeneration.

Coordinator: Dr. Jozef Kraxner

Dates: 2020- 2023

Abstract: This project addresses the development of new materials in the form of vitreous microspheres, prepared via flame synthesis, and their utilization in 3D glass and glass-ceramic structures. The project focuses on the optimization of the flame synthesis parameters (i.e. the length vs temperature of flame ratio, the red-ox conditions of ignition, or the precursor feeding rate). These conditions influence the chemistry, structure, and morphology of synthesized microspheres. Full, hollow and porous microspheres will be prepared in aluminate, silicate, borate and boro-silicate systems, which, in many cases such compositions are difficult to achieve via conventional glass-making methods. Hollow and porous microspheres will be prepared via alkali activation or the addition of porogens. Microspheres will be used for the preparation of advanced 3D structures via the Additive Manufacturing Technology (3D print), which utilizes Direct Light Processing, Direct Ink Writing and Hot Isostatic pressing.

Coordinator:Associate Prof. dr. Mária Chromčíková

Dates: 2020- 2023

Abstract: The essence of the presented project is the complex investigation of the relationship between the composition,structure and physical properties of bio glasses containing the network-forming oxide P2O5 in addition to SiO2.The basis of the project is the preparation of homogeneous bio-glasses, mapping and quantification of glass formation in studied systems and the measurement of basic physical-chemical properties of obtained glasses and glass-forming melts. The other aims of the project are to study the structure of prepared glasses by Raman and MASNMR spectroscopy, the creation of thermodynamic models, the quantification of the relationship between glass composition, their structure and physical-chemical properties. Obtained knowledge of the glass structure will be the prerequisite to elucidate the found dependences of physical-chemical properties (thermal expansion, viscosity, surface tension, thermal stability, …) from the composition and temperature of examined glasses and glass forming liquids.