Habilitačné konanie a inauguračné konanie

Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne má na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky z 10. augusta 2016, priznané právo uskutočňovať habilitačné konanie a inauguračné konanie v odbore habilitačného konania a inauguračného konania:

                                     Anorganická technológia a materiály

Základné údaje o habilitačnom konaní a inauguračnom konaní

Názov odboru HK a IK: Anorganická technológia a materiály

Priradenie k študijnému odboru: 16. Chemické inžinierstvo a technológie

Miesto uskutočňovania HK a IK: Študentská 2, 911 50 Trenčín

Udeľovaný akademický titul: doc./prof.

Dátum zosúladenia HK a IK: RVH 8.7.2022

Dátum ostatnej úpravy HK a IK: 

Osoby zodpovedné za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu HK a IK:

prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc.

Dr. h.c. prof. Ing. Marek Liška, DrSc.

doc. Ing. Róbert Klement, PhD.

doc. Ing. Mária Chromčíková, PhD.

doc. Amirhossein Pakseresht, Ph.D