CALENDAR OF PLANNED EVENTS

January 2022

February
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
27
28
29
30
31
1
2
Events for January

1st

No Events
Events for January

2nd

No Events
3
4
5
6
7
8
9
Events for January

3rd

No Events
Events for January

4th

No Events
Events for January

5th

No Events
Events for January

6th

No Events
Events for January

7th

No Events
Events for January

8th

No Events
Events for January

9th

No Events
10
11
12
13
14
15
16
Events for January

10th

No Events
Events for January

11th

No Events
Events for January

12th

No Events
Events for January

13th

No Events
Events for January

14th

No Events
Events for January

15th

No Events
Events for January

16th

No Events
17
18
19
20
21
22
23
Events for January

17th

No Events
Events for January

18th

No Events
Events for January

19th

No Events
Events for January

20th

No Events
Events for January

21st

No Events
Events for January

22nd

No Events
Events for January

23rd

No Events
24
25
26
27
28
29
30
Events for January

24th

No Events
Events for January

25th

No Events
Events for January

26th

No Events
Events for January

27th

No Events
Events for January

28th

No Events
Events for January

29th

No Events
Events for January

30th

No Events
31
1
2
3
4
5
6
Events for January

31st

No Events

CALENDAR OF PLANNED EVENTS

January 2022

February
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
27
28
29
30
31
1
2
Events for January

1st

No Events
Events for January

2nd

No Events
3
4
5
6
7
8
9
Events for January

3rd

No Events
Events for January

4th

No Events
Events for January

5th

No Events
Events for January

6th

No Events
Events for January

7th

No Events
Events for January

8th

No Events
Events for January

9th

No Events
10
11
12
13
14
15
16
Events for January

10th

No Events
Events for January

11th

No Events
Events for January

12th

No Events
Events for January

13th

No Events
Events for January

14th

No Events
Events for January

15th

No Events
Events for January

16th

No Events
17
18
19
20
21
22
23
Events for January

17th

No Events
Events for January

18th

No Events
Events for January

19th

No Events
Events for January

20th

No Events
Events for January

21st

No Events
Events for January

22nd

No Events
Events for January

23rd

No Events
24
25
26
27
28
29
30
Events for January

24th

No Events
Events for January

25th

No Events
Events for January

26th

No Events
Events for January

27th

No Events
Events for January

28th

No Events
Events for January

29th

No Events
Events for January

30th

No Events
31
1
2
3
4
5
6
Events for January

31st

No Events

Philosophiae doctor (PhD)                                                                                                                              

PhD. Study Program: Chemical Engineering and technologies:

Inorganic Technology and Non-metallic Materials 

Graduates of PhD study program in the area of Inorganic Technology and Non-metallic Materials gain deep knowledge on scientific methods of research related to preparation of new types of non-metallic inorganic materials, with special focus on glass, ceramics, and surface modification of a broad range of various materials, including biomaterials. Graduates are able to solve problems related to inorganic technologies, development and characterization of new materials. They have special knowledge in the area of glass, inorganic binders, ceramic and refractory materials and inorganic additives. They have deep theoretical knowledge in the field of thermodynamics and kinetics and are capable of solving challenging engineering problems in technical practice. Graduates understand methods of studying structures as well as materials characteristics. They speak foreign languages, actively use computer and information systems, are able to work actively in teams, plan their own development within their research field and execute project management. Gained knowledge represents an excellent basis for obtaining a job either in academic or industrial research and development.

What we offer:

 • Unique opportunity to participate in the European project integrating significant international knowhow and experience with access to up to 1 year internships with FunGlass international partners at their home sites in Germany, Italy or Spain under supervision of world leading scientists,
 • individual training plans including not only scientific but also complementary competencies,
 • scholarships to cover living cost during study,
 • access and training on high-end laboratories and equipment/techniques; for full list see http://www.funglass.eu/equipment/,
 • program of visiting scientists/lectures, workshops,
 • FunGlass school (twice a year), summer schools (Montpellier), conferences,
 • Slovak language classes, English competence program.

                                       

PhD. Topics for 2022/23:

Supervisor: prof. D. Galusek, FunGlass, Slovakia

Co – supervisor: Dr. A. Talimian, FunGlass, Slovakia

Abstract: Mechanical performance is an essential aspect of transparent glass-ceramics properties. Although special glass compositions have been developed to obtain superior mechanical properties after chemical tempering, less attention has been paid to transparent glass-ceramics. The present research aims to study the impact of the chemical composition of glass-ceramics, i.e., modifier to network-former ratio, and ceramisation on the efficiency of chemical tempering. The improvement of mechanical properties will be investigated in terms of the generation of surface compression, strength, scratch resistance as well as transparency. Moreover, the structural changes of residual glass after ceramisation and tempering will be studied using µ-Raman measurements.

Abstrakt: Dobré mechanické vlastnosti sú pre transparentnú skokleramiku a jej použitie zásadné. Hoci v minulosti sa vyvinuli sklá so špecifickým zložením, ktorých mechanické vlastnosti je možné významne zlepšiť chemickým tvrdením (chemical tempering), menej pozornosti sa v tomto smere venovalo transparentnej sklokeramike. Projekt dizertačnej práce bude preto zameraný na štúdium vplyvu chemického zloženia sklokeramiky, t.j. pomer sklotvorných a modifikujúcich zložiek, a jej keramizácie na účinnosť chemického tvrdenia. Zlepšenie mechanikcých vlastností sa zhodnotí meraním povrchových kompresívnych napätí, pevnosti, odolnosti voči poškriabaniu (scratch resistance), ako aj transparentnosti. Štrukturálne zmeny vo zvyškovom skle po keramizácii a tvrdení sa budú študovať pomocou µ-Ramanovskej spektrometrie.

Supervisor: prof. D. Galusek, FunGlass, Slovakia

Co – supervisors: Dr. A. Talimian, FunGlass, Slovakia; Dr. Francisko Muñoz, CSIC, Spain

Abstract: Cold sintering is a method which has been since its discovery in 2016 applied for densification of almost 100 different polycrystalline materials. It is an ultra-low energy sintering technique, where a ceramic powder is mixed with a suitable liquid (solvent) and then densified under intense uniaxial pressure and at temperatures usually not exceeding 350 ºC. Such approach resembles that of geological formation of rocks and represents a substantial saving of energy in production of ceramic materials which, until now, is a highly energy demanding process. However, as for now, except of one study reporting on cold sintering of soda-lime glass, there are no studies dealing with application of this method to densification of glasses. This is of particular interest e.g. for bioactive glasses. These can be prepared by a variety of methods, starting from conventional melt-quench technique to sol-gel processes. However, to prepare a scaffold with desired porosity and mechanical strength, viscous flow sintering of bioactive glass powder is often used, though usually accompanied by crystallization of glass, which influences the bioactive properties of the scaffold. Cold sintering may thus be a promising method to densify bioactive glass powders without undesired crystallization, also due to high solubility of such glasses in aqueous media. The project of dissertation thesis is therefore aimed at the use of cold sintering in densification of silicate and phosphosilicate bioactive glasses. The experimental work will consist of the following parts:

 • Identification of suitable glass systems and solvents for cold sintering of bioactive compositions
 • Optimisation of the conditions (temperature, pressure, holding time) of cold sintering
 • Characterisation of sintered bodies, determination of chemical and structural changes of sintered glass
 • Preliminary evaluation of biological properties of cold-sintered bodies (bioactivity, biocompatibility)

Abstrakt: Studené spekanie je metóda, ktorá sa od svojho objavu v roku 2016 aplikovala na zhutnenie takmer 100 rôznych polykryštalických materiálov. Je to ultranízkoenergetická metóda spekania, pri ktorej sa keramický prášok zmieša s vhodnou kvapalinou (rozpúšťadlom) a potom zhutňuje pri aplikovanom axiálnom mechanickom tlaku pri teplotách, ktoré obvykle nepresiahnu 350 ºC. Takýto prístup pripomína geologické procesy tvorby hornín, a predstavuje podstatné úspory energie pri príprave keramických materiálov, ktorá je v súčasnosti energeticky vysoko náročným procesom. S výnimkou jedinej štúdie zaoberajúcej sa studeným spekaním sodno-vápenatého skla, neexistujú v súčasnosti žiadne štúdie zamerané na použitie tejto metódy pre spekaní skla. Táto metóda je pritom mimoriadne zaujímavá napríklad pre bioaktívne sklá. Tie je možné pripraviť rôznymi metódami, od konvenčného chladenia taveniny až po sól-gél procesy. Na prípravu implantátov s požadovanou pórovitosťou a mechanickými vlastnosťami sa často využíva spekanie viskóznym tokom, ktorý je však často sprevádzaný nežiadúcou kryštalizáciou týchto skiel s negatívnym dopadom na ich bioaktívne vlastnosti. Studené spekanie tak môže byť sľubnou metódou zhutňovania práškov bioaktívnych skiel bez kryštalizácie, aj kvôli ich vysokej rozpustnosti vo vodných médiách. Projekt dizertačnej práce je preto zameraný na využitie studeného spekania pri zhutňovaní kremičitanových a fosfo-kremičitanových bioaktívnych skiel. Experimentálna práca bude pozostávať z nasledovných častí:

 • Identifikácia vhodných sklených systémov a rozpúšťadiel pre studené spekanie bioaktívnych zložení
 • Optimalizácia podmienok (teplota, tlak, izotermická výdrž) studeného spekania
 • Charakterizácia spekaných štruktúr, štúdium chemických a štruktúrnych zmien spekaného skla
 • Základné zhodnotenie biologických vlastností za studena spekaných štruktúr (bioaktivita biokompatibilita)

Supervisor: Dr. A. Prnová, FunGlass, Slovakia

Co – supervisor: Dr. J. Valúchová, FunGlass, Slovakia

Abstract: The main aim of the work will be flame synthesis and basic characterization of glass micro-spheres and optimization of the crystallization conditions of these materials in order to prepare glass ceramic materials with good mechanical and photoluminescence properties by their subsequent hot pressing.

The important steps of the work will be: optimization of powder precursor preparation, basic characterization of the prepared precursors, and optimization of flame synthesis conditions, characterization, structural analysis and study of thermal behaviour of glass microspheres.

Further steps will be study of crystallization kinetics of prepared systems, and optimization of the hot pressing conditions.

By measuring of mechanical properties, such as hardness and fracture toughness, important knowledge about the application potential of these materials will be gained in the broader practice.

Abstrakt: Hlavným cieľom práce bude plameňová syntéza a základná charakterizácia sklených mikro-guľôčok a optimalizácia podmienok kryštalizácie týchto materiálov, s cieľom pripraviť sklo-keramické materiály s výnimočnými mechanickými vlastnosťami ich následným žiarovým lisovaním.

Dôležitými krokmi práce budú: optimalizácia prípravy práškových prekurzorov, základná charakterizácia takto pripravených systémov, optimalizácia podmienok plameňovej syntézy, charakterizácia, štruktúrna analýza a štúdium teplotného správania sklených mikroguľôčok.

Ďalšími krokmi bude štúdium kinetiky kryštalizácie pripravených systémov, a návrh a optimalizácia podmienok žiarového lisovania. Meraním mechanických vlastností, ako tvrdosť a lomová húževnatosť sa získajú dôležité poznatky o aplikačnom potenciáli takto pripravených materiálov v širšej praxi.

Supervisor: Dr. M. Parchovianský, FunGlass, Slovakia

Co – supervisor: Dr. A. Pakseresht, FunGlass, Slovakia

Abstract: Thermal barrier coatings (TBCs) are currently used to provide thermal insulation against hot gasses in advanced gas turbines and diesel engines to improve their performance and efficiency of these machines. TBC coatings typically consist of a creep-resistant, high strength Ni-based superalloy as a substrate, an oxidation-resistant bond coat (BC), and a ceramic topcoat (TC) of Yttria-stabilized zirconia (YSZ). Nowadays, La2Ce2O7 (LC) has been proposed as a new TBC coating with a lower thermal conductivity and a higher thermal expansion coefficient compared to YSZ. However, its thermal expansion undergoes a sudden decrease in the range of 200–400 ˚C and it has poor mechanical properties resulting in short thermal cycling lifetime in the case of the single-layer LC TBC. The main objective of the work will be the preparation of double-layer (LC/YSZ) and LC/YSZ fiber composite thermal barrier coatings applicable as a barrier against the harsh environment in a turbine blade, combustion chamber, and space engine.

Abstrakt: Tepelné bariérové povlaky (Thermal barrier coatings – TBC) sa v súčasnosti používajú v moderných plynových turbínach a naftových motoroch na zabezpečenie tepelnej izolácie voči horúcim plynom s cieľom zlepšiť výkon a účinnosť týchto strojov. TBC povlaky typicky pozostávajú z vysoko pevnej superzliatiny na báze Ni odolnej proti tečeniu ako substrátu, základného povlaku odolného voči oxidácii (bond coat – BC) a keramického vrchného povlaku (top coat – TC) na báze oxidu zirkoničitého stabilizovaného oxidom ytritým (YSZ). V súčasnosti sa vyvinul nový TBC povlak na báze La2Ce2O7 (LC) s nižšou tepelnou vodivosťou a vyšším koeficientom tepelnej rozťažnosti v porovnaní s YSZ. Avšak v rozmedzí teplôt 200 – 400 °C dochádza k náhlemu poklesu koeficientu tepelnej rozťažnosti LC povlakov. Tiež sa vyznačujú zlými mechanickými vlastnosťami, čo vedie v prípade jednovrstvového LC TBC povlaku ku krátkej životnosti. Hlavným cieľom práce bude príprava nových dvojvrstvových LC/YSZ a LC/YSZ vláknitých kompozitných tepelných bariérových povlakov, ktoré budú slúžiť ako ochrana voči agresívnemu prostrediu, napr. v lopatke turbíny, spaľovacej komore alebo v raketovom motore.

Supervisor: Dr. A. Pakseresht, FunGlass, Slovakia

Co – supervisor: prof. D. Galusek, FunGlass, Slovakia

Abstract: The concept of the new category materials high entropy ceramics (HECs) has been proposed several years ago, which is directly borrowed from high entropy alloys (HEAs).  High-entropy ceramics is an emerging class of high-entropy materials with higher properties in comparison with conventional ones. It leads to new materials, both as bulk and films, play important roles in technology in the decades to come. High-entropy carbides, silicides, boron carbides, borides, and oxides had been reported with superior wear, corrosion, oxidation, and mechanical properties. This kind of material can be useful in thermal barrier coatings, thermoelectrics, batteries and corrosion -resistant and – wear resistant coatings.

This work will focus on the processing and characterization of high-entropy powder ceramics, it means, the composition design, structure, chemistry, composite processing of powder, and evolution of microstructure and properties will be investigated.  In the second stage, the bulk samples will be synthesized by spark plasma sintering or hot-pressing method to produce high entropy bulk ceramics. All the samples will be characterized. The optimized sample with the higher properties will be granulated to use for thermal barrier application.

Abstrakt: Koncepcia vysoko-entropickej keramiky (HEC) bola navrhnutá pred niekoľkými rokmi a je odvodená od vysoko-entropických zliatin (HEAs). Vysoko-entropická keramika je nová trieda vysoko-entropických materiálov s lepšími vlastnosťami v porovnaní s konvenčnými. Vedie k príprave nových materiálov vo forme objemových materiálov alebo povlakov. Zistilo sa, že vysoko-entropické karbidy, silicidy, karbidy bóru, boridy a oxidy sa vyznačujú vynikajúcimi mechanickými vlastnosťami, dobrou odolnosťou voči oteru, oxidácií a korózií. Tento druh materiálu sa môže využiť v tepelných bariérových povlakoch, v batériach alebo ako antikorózny povlak.

Táto práca bude zameraná na prípravu  a charakterizáciu vysoko-entropickej keramiky. Práca bude zameraná aj na skúmanie základných vlastností týchto materiálov a vzťahov medzi ich chemickým zložením, podmienkami prípravy, mikroštruktúrou a mechanickými vlastnosťami. V druhej faze sa pripravia vysoko-entropické keramické oxidy pomocou žiarového lisovania alebo SPS metódy. Následne budú všetky pripravené vzorky charakterizované. Optimalizované zloženie sa použije pre prípravu TBC povlakov.

Supervisor: Dr. M Hujová, FunGlass, Slovakia

Co – supervisor: Dr. B. Hruška, FunGlass, Slovakia

Abstract: Industrially produced wastes represent financial and environmental burden, which is gradually less-acceptable in the eyes of society and manufacturers. Not all the waste is recyclable, and hence, it partially ends in the landfills. In such cases, it is necessary to take into the account an alternative way of their processing, the upcycling. The most popular type of materials produced via upcycling are construction materials, but for some types of wastes, these materials are not of interest, due to the low motivation. The functionalization and improvement of material properties might increase the interest in the upcycling. Aim of this work is waste collection, characterization from aspects of chemical, mineralogical and thermochemical properties. Based on these properties, a suitable way of processing will be designed, and the technological strategy will be designed with the aim to reach the best mechanical and physical properties. At the same time, the ecological sustainability will be considered, the material will be tested by the means of official European Union directives focused on the chemical stability of materials.

Abstrakt: Odpady pochádzajúce z priemyslu predstavujú finančné a environmentálne bremeno, ktoré je čoraz menej prijateľné v očiach spoločnosti i výrobcov. Nie všetok odpad môže  byť znovu využitý, recyklovaný, a tak časť z neho stále končí v skládkach. V takýchto prípadoch je potrebné vziať do úvahy alternatívny spôsob využitia, upcykláciu. Najpopulárnejším spôsobom je využitie odpadov vo forme stavebných materiálov, avšak pri niektorých typoch odpadov je motivácia príliš nízka. Funkcionalizovanie a vylepšovanie vlastností stavebných materiálov môže túto motiváciu zvýšiť. Cieľom práce je zber a charakterizácia takýchto odpadov, z chemického, mineralogického a termochemického ohľadu. Vhodný spôsob spracovania materiálov bude navrhnutý na základe získaných výsledkov a technologický postup bude vypracovaný s ohľadom na čo najlepšie výsledné mechanické a fyzikálne vlastnosti. Zároveň bude sledovaná ekologická udržateľnosť navrhnutého materiálu využívaním oficiálnych smerníc Európskej Únie zaoberajúcich sa chemickou stabilitou materiálov.

Supervisor: Dr. A. Talimian, FunGlass, Slovakia

Co – supervisor: prof. D. Galusek, FunGlass, Slovakia

Abstract: Alumina is probably the most used oxide material in engineering applications. Pure Al2O3 is, however, inherently brittle, and toughening alumina, as with virtually all brittle materials, must be achieved extrinsically. Thus, producing alumina-based composites with excellent mechanical performance is the holy grail within ceramic science. Although directionally solidified Al2O3 based composites with eutectic microstructure, e. g. Al2O3/ Y3Al5O12 /ZrO2, exhibit a fracture toughness as high as 8 MPa.m0.5, the solidification routes are not economically suitable for mass production. Powder sintering is a high-throughput and low-cost alternative to the melt solidification techniques that enables tailoring the ceramic composites’ microstructure, i.e. grain size, grain boundary structure, and grain texture, and, thus, the mechanical properties. However, a comprehensive study on the strengthening and toughening mechanisms in fine-grained Al2O3 based composites, particularly at high temperatures, is lacking thus far. The aim of this dissertation project is therefore three-fold: first, to fabricate Al2O3/ Y3Al5O12 /ZrO2 composites with lamellar and random microstructures and characterise their properties in terms of phase composition, microstructural features, residual stress distribution and room temperature mechanical properties; second, to investigate the creep response of produced composites at high temperature by impression tests in correlation with microstructural observation to assess the microscopic mechanisms involved in the plastic deformation. Finally, the obtained results will be used to develop innovative strengthening and toughening methods, similar to particle dispersed hardening of metallic materials, for Al2O3 composites. To this end, the experimental work will consist of the following parts:

 • Synthesis of Al2O3/ Y3Al5O12 powder, optimisation of sintering conditions to fabricate fine-grained Al2O3/ Y3Al5O12 /ZrO2 composites with random microstructure
 • Fabrication of fine-grained Al2O3/ Y3Al5O12 /ZrO2 lamellar composites and characterisation of sintered bodies
 • Measuring the creep response of samples using impression tests and analysis the results considering Von Mises stresses underneath the spherical indenter
 • Evaluation of the creep properties of Al2O3/ Y3Al5O12 /ZrO2 with homogenously dispersed  nanoparticles

Abstrakt: Oxid hlinitý je pravdepodobne najpoužívanejším oxidovým materiálom v inžinierskych aplikáciách. Čistý Al2O3 je však vo svojej podstate krehký a húževnatosť oxidu hlinitého, ako u prakticky všetkých krehkých materiálov, sa musí dosiahnuť dodatočným spevnením materiálu. Preto je výroba kompozitov na báze oxidu hlinitého s vynikajúcimi mechanickými vlastnosťami svätým grálom v oblasti výskumu keramiky. Hoci kompozity na báze Al2O3 s eutektickou mikroštruktúrou pripravené usmernenou solidifikáciou, napr. Al2O3/Y3Al5O12/ZrO2, vykazujú lomovú húževnatosť až 8 MPa.m0,5, tento spôsob výroby nie je ekonomicky vhodný pre hromadnú výrobu. Spekanie z práškov je vysoko výkonná a lacná alternatíva k technikám solidifikáce z taveniny, ktorá umožňuje optimalizáciu mikroštruktúry keramických kompozitov, t. j. veľkosti zŕn, štruktúry hraníc zŕn a textúry zŕn, a tým aj mechanických vlastností. Doteraz však chýba komplexná štúdia o mechanizmoch spevňovania a tuhnutia v jemnozrnných kompozitoch na báze Al2O3, najmä pri vysokých teplotách. Cieľ tohto projektu dizertačnej práce projektu je teda trojaký: (1) pripraviť kompozity Al2O3/Y3Al5O12/ZrO2 s lamelárnou a náhodne usporiadanou mikroštruktúrou a charakterizovať ich vlastnosti z hľadiska fázového zloženia, mikroštruktúry, rozloženia zvyškových napätí a mechanických vlastností pri laboratórnej teplote; (2) preskúmať odolnosť voči vysokoteplotnej deformácii (creep) pripravených kompozitov pri vysokej teplote pomocou indentačných testov v korelácii s charakterizáciou zmien mikroštruktúry a posúdenie mikroskopických mechanizmov podieľajúcich sa na plastickej deformácii a (3) použitie získaných výsledkov na vývoj inovatívnych metód spevňovania a zhúževnatenia, podobných mechanizmom „particle dispersed hardening“ známeho u kovových materiálov, pre Al2O3 kompozity. Na tento účel bude experimentálna časť práce pozostávať z nasledujúcich etáp:

 • Syntéza prášku Al2O3/Y3Al5O12, optimalizácia podmienok spekania na výrobu jemnozrnných kompozitov Al2O3/Y3Al5O12/ZrO2 s náhodne usporiadanou mikroštruktúrou
 • Príprava jemnozrnných lamelárnych kompozitov odolnosť voči vysokoteplotnej deformácii (creep) a charakterizácia spekaných materiálov
 • Meranie odolnosti voči vysokoteplotnej deformácii (creep) pomocou indentačných testov a analýza výsledkov pri zohľadnení Von Misesovcy napätí pod sférickým indentorom
 • Hodnotenie creepových vlastností Al2O3/Y3Al5O12/ZrO2 s homogénne dispergovanými nanočasticami

Supervisor: Dr. J. Kraxner, FunGlass, Slovakia

Co – supervisor: Dr. P. Vrábel, RONA, a. s., Slovakia

Abstract: The interaction of glass melts and refractories in industrial glass melting aggregate has a large impact on the resulting glass quality. The most applied type of refractory in the production of tableware glass (Ba crystalline glass is fused cast AZS (Alumina Zirconia silicate). Due to the interaction of the glass melt with fused cast AZS refractory, different kinds of inhomogeneities like stones, knots and bubbles can be generated and decrease the lifetime of melting aggregate. The goals of the dissertation thesis are divided into several areas. One of the aims of the work is the evaluation methodology for new AZS material. Another aim of the work is to design suitable test/corrosion experiments of AZS materials in laboratory conditions in the molten glass to obtain the most relevant data on the formation of inhomogeneities and corrosion resistance behaviour of the tested materials. The last part of the work deals with the collection and evaluation of available data from the real melting process such as temperature profile, pull rate, throat condition of the melting aggregate depending on the analysis of the corresponding samples of refractory materials collected after the end of service campaign. The obtained dependences will make it possible to choose the optimal conditions with the lowest rate of defects/inhomogeneities and to improve the melting process, especially to increase the lifetime of the melting aggregate and production yield.

The work will be carried out in collaboration with the glass company RONA a. s.

Abstrakt: Vzájomné pôsobenie sklotvorných tavenín a žiaruvzdorných materiálov v priemyselných taviacich agregátoch na tavenie skla má veľký vplyv na výslednú kvalitu skla. Najčastejšie používaným typom žiaruvzdorného materiálu pri výrobe úžitkové skla, ktorý je v priamom kontakte s taveninou, je tavený liaty AZS (Al2O3-ZrO2-SiO2). V dôsledku interakcie taveniny s žiaruvzdorným materiálom AZS môžu vznikať rôzne druhy nehomogenít, ako sú kamene, šlíry a bubliny, ktoré majú vplyv jednak na kvalitu finálneho výrobku ako aj na celkovú životnosť taviaceho agregátu. Ciele dizertačnej prace sú rozdelené do viacerých oblastí. Jeden z cieľov práce je výskum procesu metódy hodnotenia nových žiaruvzdorných materiálov typu AZS (Al2O3-ZrO2-SiO2). Ďalším cieľom práce je návrh vhodných testovacích/koróznych experimentov AZS materiálov v laboratórnych podmienkach v tavenine úžitkového skla za účelom získania najrelevantnejších údajov o tvorbe nehomogenít a koróznej odolnosti testovaných materiálov. Posledná časť práce sa zaoberá zbieraním a vyhodnotením dostupných dát z  taviaceho procesu ako je: teplotný profil, výťažnosť, stav prietoku taviaceho agregátu v závislosti od analýzy korešpondujúcich vzoriek žiaromateriálu na konci kampane. Získané závislosti umožnia zvoliť optimálne podmienky s najnižšou mierou vzniku defektov/nehomogenít a zlepšiť proces tavenia, hlavne zvýšiť životnosť taviaceho agregátu a produkciu výroby.

Práca sa bude realizovať v spolupráci so spoločnosťou RONA a. s.

Supervisor: Dr. A. Dasan, FunGlass, Slovakia; prof. E. Bernardo, UNIPD, Italy

Co – supervisor: Dr. J. Kraxner, FunGlass, Slovakia

Abstract: Although digitally manufactured polymer, metal and ceramic parts are already successfully used in sectors such as aerospace, automotive and healthcare, fully transparent glass components are still in their infancy. However, the possibilities are exciting and the potential benefits immense since the technology has freedom of design capabilities; being aware of recent developments in this area is going to be crucial for industries specially when thinking about next-gen sensing, optical and photonic components. Since bringing new technology and new products to market, in an efficient and cost-effective method, is a key factor for the success of these industries, the development of innovative strategy for 3D glass systems with better 3D printing materials and technology is essential. The aim of the research topic is to develop optically transparent/translucent glass objects from existing or new materials via additive manufacturing technology for next-Gen sensing, optical and photonic components.

Abstrakt: Digitálne vyrábané polymérové, kovové a keramické súčiastky už úspešne používajú v odvetviach, ako je letectvo, automobilový priemysel a zdravotníctvo, ale plne priehľadné/transparentné sklené súčiastky sú ešte len v začiatkoch. Možnosti sú však vzrušujúce a potenciálne prínosy sú obrovské, keďže táto technológia má voľnosť v možnostiach dizajnu; znalosť najnovšieho vývoja v tejto oblasti bude pre priemyselné odvetvie kľúčová najmä pri uvažovaní o novej generácii snímacích, optických a fotonických komponentov. Kľúčovým faktorom úspechu je uvedenie nových technológií a nových výrobkov na trh efektívnym a nákladovo účinným spôsobom a preto je nevyhnutné vyvinúť inovačnú stratégiu pri príprave 3D sklených materiálov využitím technológie 3D tlače. Cieľom výskumnej témy je vyvinúť opticky priehľadné/transparentné sklenené objekty z existujúcich alebo nových materiálov prostredníctvom aditívnej výrobnej technológie pre senzorické, optické a fotonické komponenty novej generácie.

Supervisor: assoc. prof. R. Klement, FunGlass, Slovakia

Co – supervisor: Dr. A. Prnová, FunGlass, Slovakia

Abstract: Phosphor-converted WLED (pc-WLEDs = phosphor converted white LEDs) have been considered as a new generation of light source owing to their superior advantages of small size, energy savings, environmental protection, long service life, etc. One of the most significant challenges of pc-WLEDs is the thermal quenching of luminescence, in which the phosphor suffers from emission loss with increasing temperature during high-power LED operation. Thus, the interest and demand for phosphors with zero-thermal quenching or even anti-thermal quenching behaviour is rapidly growing especially for application in high brightness and power lighting devices.

The topic of a PhD. work is focused on the preparation of phosphors with zero-thermal quenching behaviour, and their detail structural and luminescence properties study, with special attention on mechanism of zero-thermal-quenching process.

Abstrakt: LED diódy emitujúce biele svetlo (pc-WLEDs) sú považované za novú generáciu svetelných zdrojov s mnohými výhodami, napr. malé rozmery, dlhá životnosť, energetická úspornosť, malá enviromentálna záťaž atď. Jednou zo signifikantných nevýhod je teplotné zhášanie luminiscencie (PL), produkovanej luminoforom konverziou excitačného žiarenia, pri vyšších teplotách, ktoré sú pomerne typické pre tento typ sveteľných zariadení. Z tohoto dôvodu záujem o luminofory s nízkym teplotným zhášaním PL významne rastie najmä pre aplikácie v pc-WLED s vysokou svietivosťou.

Práca je zameraná na prípravu luminoforov s nízkym (takmer nulovým) teplotným zhášaním luminiscencie a ich detailnú charakterizáciu z pohľadu štruktúry a luminiscenčných vlastností. Špeciálna pozornosť bude venovaná objasneniu mechanizmu procesu “nulového” teplotného zhášania luminiscencie.

Supervisor: assoc. prof. R. Klement, FunGlass, Slovakia

Abstract: The intensive growth of population and industrialization resulted in substantial production of wastewater polluted with both inorganic and organic substances. One of the ways to eliminate the organic pollutants from wastewater is based on their efficient photocatalytic degradation, which is a sequence of chemical reactions promoted by light.

The topic of a PhD. work is focused on preparation and optimization of photocatalytic properties of magnetic core-shell structures (magnetic core/photoactive shell) with photocatalytic activity in the UV/visible spectral range. Special attention will be paid on shifting the photocatalytic activity to visible spectral range. The topic includes: Optimisation of synthesis method and photocatalytic properties of core-shell structures; characterisation (morphology, spectral and magnetic properties); detail study of relation photocatalytic activity (photodegradation of selected organic pollutants) vs. structure/morphology/shell properties of prepared materials.

Abstrakt: Intenzívny rast populácie a industrializácie vyústil do značnej produkcie odpadových vôd znečistených anorganickými a organickými látkami. Jedným zo spôsobov eliminácie organických polutantov je ich fotokatalytická degradácia.

Práca je zameraná na prípravu a optimalizáciu fotokatalytických vlastností magnetických core-shell štruktúr (magnetické jadro/fotochemicky aktívna vrstva) s fotokatalytickou aktivitou v UV/viditeľnej spektrálnej oblasti. Pozornosť sa bude zameriavať najmä na posun ich fotokatalytickej aktivity do viditeľnej spektrálnej oblasti. Téma zahrňuje: Optimalizáciu podmienok syntézy a fotokatalytických vlastností pripravených core-shell štruktúr, ich charakterizáciu (morfológia, spektrálne a magnetické vlastnosti) a štúdium vzťahu fotokatalytická aktivita (fotodegradácia vybraných organických polutantov) vs. štruktúra/vlastnosti vrstvy u pripravených materiálov.

Supervisor: Dr. R. Dagupati, FunGlass, Slovakia

Co – supervisor: Dr. J. Velázquez, FunGlass, Slovakia

Abstract: When it comes to industrial processes, sintering, metal alloy formation, catalytic reactions, the formation of new materials under extreme conditions, etc., the temperature is an important factor. In addition, it governs various physical and chemical intracellular interactions that occur in the life cycle of biological cells. For this reason, the ability to accurately measure temperature is critical in a wide range of applications ranging from military to environmental. Temperature sensors currently hold about 80% of the market share, according to a market investigation. These sensors are, however, primarily based on conventional contact sensors, which have limitations in a wide range of situations, such as nano- or submicrometric regimes, fast-moving objects inside cells, and corrosive environments etc. To overcome these intrinsic limitations, non-contact optical thermometry methods have been developed. One of them is ratiometric thermometry, which is a versatile method and is widely used to determine the temperature based on measurement of the fluorescence intensities from two thermally (TC) and nonthermally coupled (NTC) energy levels in active ions (rare earth (RE) and transition metal (TM)) because it improves the accuracy, resolution, and reliability. Furthermore, it reduces the impact of the experimental conditions, such as fluorescence loss and fluctuation of the pumping power. This technique relies heavily on the temperature probe (luminescent material with temperature-dependent luminescence property) is the critical part that determines the performance of temperature sensing devices. To create an ideal thermometric material, both high absolute and relative temperature sensitivities (Sa and Sr) are required, at desired temperature detecting range.

Biomedical applications, on the other hand, place greater demands on optical thermal sensors. Temperature probes, for example, should be nano- or sub-micrometre in size and have excitation and emission in the biological window (BW) of tissue (650-950 nm (I-BW), 1000-1350 nm (II-BW), and 1500-1750 nm) (III-BW). In this contest, it is worthwhile to synthesis new nanostructured material activated with RE/TM and study its ratometric thermometry or how to improve both Sa and Sb of the already existing nanostructured material by developing various strategies.

Abstrakt: Pokiaľ ide o priemyselné procesy, spekanie, tvorbu kovových zliatin, katalytické reakcie, tvorbu nových materiálov v extrémnych podmienkach atď., teplota je dôležitým faktorom. Okrem toho riadi rôzne fyzikálne a chemické vnútrobunkové interakcie, ktoré sa vyskytujú v životnom cykle biologických buniek. Z tohto dôvodu je schopnosť presne merať teplotu kritická v širokom spektre aplikácií, od vojenských až po environmentálne. Podľa prieskumu trhu majú snímače teploty v súčasnosti asi 80 % podielu na trhu. Tieto snímače sú však primárne založené na konvenčných kontaktných snímačoch, ktoré majú obmedzenia v širokom rozsahu situácií, ako sú nano- alebo submikrometrové režimy, rýchlo sa pohybujúce objekty vo vnútri buniek a korozívne prostredie atď. Na prekonanie týchto vnútorných obmedzení nie je -boli vyvinuté metódy kontaktnej optickej termometrie. Jednou z nich je pomerová termometria, ktorá je všestrannou metódou a je široko používaná na určenie teploty na základe merania intenzít fluorescencie z dvoch tepelne (TC) a netepelne viazaných (NTC) energetických hladín v aktívnych iónoch (vzácne zeminy (RE). a prechodový kov (TM)), pretože zlepšuje presnosť, rozlíšenie a spoľahlivosť. Okrem toho znižuje vplyv experimentálnych podmienok, ako je strata fluorescencie a kolísanie čerpacieho výkonu. Táto technika sa vo veľkej miere spolieha na teplotnú sondu (luminiscenčný materiál s luminiscenčnou vlastnosťou závislou od teploty), ktorá je kritickou časťou, ktorá určuje výkon zariadení na snímanie teploty. Na vytvorenie ideálneho termometrického materiálu je potrebná vysoká absolútna aj relatívna teplotná citlivosť (Sa a Sr) v požadovanom rozsahu detekcie teploty.

Biomedicínske aplikácie na druhej strane kladú väčšie nároky na optické tepelné senzory. Napríklad teplotné sondy by mali mať veľkosť nano- alebo submikrometrov a mať excitáciu a emisiu v biologickom okne (BW) tkaniva (650-950 nm (I-BW), 1000-1350 nm (II-BW) a 1500-1750 nm) (III-BW). V tejto súťaži stojí za to syntetizovať nový nanoštruktúrovaný materiál aktivovaný pomocou RE/TM a študovať jeho ratometrickú termometriu alebo ako zlepšiť Sa aj Sb už existujúceho nanoštruktúrneho materiálu vývojom rôznych stratégií.

Supervisor: : Dr. J. Velázquez, FunGlass, Slovakia

Prof. L. Wondraczek, FSU Jena, Germany

Co – supervisor: Dr. Orhan Sisman, FunGlass, Slovakia

Abstract: Transparent conductive Oxide (TCOs) have taken a huge place in various applications thanks to their both transparent and conductive properties. Among them, Indium doped Tin Oxide (ITO) is the most popular with its favorable electrical conductivity and transparency values. Besides, ITO has a high cost compared to other TCOs due to the scarcity of Indium. On the other side, ZnO-based transparent conducting materials; like Aluminum doped Zinc Oxide (AZO) and Galium doped Zinc Oxide (GZO) seem a good alternative instead of ITO. Controlling the doping levels is not an easy task especially with wet chemical methods. Instead, N2 incorporation can be an effective method to modulate the physical properties of the metal oxides. Lennon et al. showed that the N2 incorporated AZO films showed better transmittance and electrical properties compared to synthesized AZO films. Understanding the N2 incorporation mechanism can sustain more control on the semiconducting and optical properties of TCO films. Therefore, the aim of this topic to investigate the effect of N2 incorporation in the AZO and GZO films synthesized by PVD and sol-gel methods. The optimum doping levels and N2 incorporation methods will be determined with optical, electronic and gas sensing measurements.

Abstrakt: Transparentné vodivé oxidy (TCO) zaujímajú významné miesto v rôznych aplikáciách vďaka svojim transparentným aj vodivým vlastnostiam. Spomedzi nich je najpopulárnejší oxid cínu dopovaný indiom (ITO) so svojimi priaznivými hodnotami elektrickej vodivosti a priehľadnosti. Nevýhodou je finančne nákladná príprava ITO v porovnaní s inými TCO kvôli nedostatku india. Na druhej strane transparentné vodivé materiály na báze ZnO; ako oxid zinočnatý dopovaný hliníkom (AZO) a oxid zinočnatý dopovaný gáliom (GZO) sa zdajú byť dobrou alternatívou namiesto ITO. Kontrola úrovne dopingu nie je ľahká úloha, najmä pri mokrých chemických metódach. Namiesto toho môže byť inkorporácia N2 účinnou metódou modulácie fyzikálnych vlastností oxidov kovov. Lennon a kol. ukázali, že AZO filmy začlenené do N2 vykazovali lepšiu priepustnosť a elektrické vlastnosti v porovnaní so syntetizovanými AZO filmami. Pochopenie mechanizmu inkorporácie N2 môže udržať väčšiu kontrolu nad polovodičovými a optickými vlastnosťami filmov TCO. Preto je cieľom tejto témy preskúmať vplyv inkorporácie N2 do AZO a GZO filmov syntetizovaných PVD a sol-gel metódami. Optimálne úrovne dopingu a metódy inkorporácie N2 sa určia pomocou optických, elektronických a plynových senzorických meraní.

Supervisor: Dr. M. Michálek, FunGlass, Slovakia; prof. A. R. Boccaccini, FAU Erlangen, Germany

Co – supervisor: Dr. E. González, FunGlass, Slovakia

Abstract: In general, the performance of implants is strongly dependent upon the host tissue-implant interface. Adequate tissue biological response and implant integration are favoured by processes directly occurring at the aforesaid interface. Therefore, the use of coatings is an attractive strategy for improving biocompatibility and bioactivity because mechanical features of the bio inert implant are not affected. Moreover, by modifying the implant surface, additional features could be developed, for instance, anti-inflammatory and antibacterial properties. Regarding antibacterial properties, there is a large interest in them, as bacteria can provoke prosthetic infections, which, in turn, leads to patients’ undesirable repeatedly surgical revision.

The electrophoretic deposition (EPD) process has received great attention because of coating mass and thickness control, and a large range of materials suitable to be used, including composites. EPD is a two-step colloidal process that embodies electrophoresis, the migration of charged particles in a liquid suspension towards an electrode by the effect of an electric field, and deposition of the particles on the electrode, forming a relatively dense coating. In this work, bioactive glasses either in the form of particles or spheres and in the size of micron or submicron will be explored as fillers for coatings by using EPD.

Abstract: Vo všeobecnosti účinnosť implantátov závisí najmä od rozhrania medzi hostiteľským tkanivom a implantátom. Adekvátna biologická odozva tkaniva a integrácia implantátu sú podporované procesmi priamo prebiehajúcimi na vyššie uvedenom rozhraní. Preto je použitie povlakov atraktívnou stratégiou na zlepšenie biokompatibility a bioaktivity, pretože mechanické vlastnosti bioinertného implantátu nie sú ovplyvnené. Navyše, úpravou povrchu implantátu by sa mohli nadobudnúť ďalšie vlastnosti, napríklad protizápalové a antibakteriálne vlastnosti. Čo sa týka antibakteriálnych vlastností, je o ne veľký záujem, pretože baktérie môžu vyvolať protetické infekcie, čo následne vedie k tomu, že pacienti podstupujú nežiadúcu opätovnú chirurgickú revíziu.

Procesu elektroforetického nanášania (EPD) sa venuje veľká pozornosť kvôli kontrole hmotnosti a hrúbky povlaku a veľkému rozsahu materiálov vhodných na použitie, vrátane kompozitov. EPD je dvojstupňový koloidný proces zahŕňajúci: elektroforézu, migráciu nabitých častíc v kvapalnej suspenzii smerom k elektróde účinkom elektrického poľa a ukladanie častíc na elektródu, čím sa vytvára relatívne hustý povlak. V tejto práci budú skúmané prášky bioaktívneho skla nepravidelného tvaru alebo sférických častíc a taktiež vo veľkosti mikrónov alebo submikrónov ako plnivá povlakov pripravených pomocou EPD.

Supervisor: Dr. S. Chen, FunGlass, Slovakia

Abstract: A large number of people worldwide need to reconstruct bone defects every year. Autologous bone grafting is the gold standard for reconstructing bone defects. However, autologous bone is limited thus it is not suitable for the repair of large bone defects. The safety of allogeneic bone implants is a major consideration as it may result in the transmission of disease. The artificial bone scaffolds not only avoid these disadvantages but can also be tailored according to the requirements of the actual service environment, such as customized shape, controllable porosity, special drugs loading and so on. Bioactive glass is a common material used for bone regeneration, which can induce the formation of hydroxyapatite and binds firmly to bone tissue through mechanical interlocking, covalent, electrostatic and hydrogen bonding. On the other hand, cortical bone possesses a naturally hierarchical pore structure including small capillary channels and canaliculi in 1 – 5 μm, Volkmann’s canals and osteocyte lacunae in 5 – 15 μm, and Haversian canals in 50-200 μm. In this PhD work, a combination of techniques such as flame synthesis, sol-gel method, 3D printing, and sintering will be employed to create bioactive glass scaffolds with a biomimetic cortical bone layered structure.

Abstrakt: Množstvo ľudí na celom svete potrebuje každý rok implantáty za poškodené kostné tkanivá. Autológne implantáty sú stále zlatým štandardom pri rekonštrukcii kostných defektov. Veľkosť autológneho implantátu je však limitovaná, preto nie je vhodná na opravu veľkých kostných defektov. Bezpečnosť alogénnych implantátov je hlavným hľadiskom na zváženie, pretože môže viesť k prenosu chorôb z darcu na pacienta. Syntetické kostné náhrady sa nielen vyhýbajú týmto nevýhodám, ale môžu byť tiež prispôsobené požiadavkám pacienta resp. miesta použitia, ako napr. tvar, pórovitosť, dopovanie liekov atď. Bioaktívne sklo je bežný materiál používaný na regeneráciu kostí, ktorý môže vyvolať tvorbu hydroxyapatitu a pevne sa viaže na kostné tkanivo prostredníctvom vzájomného spojenia, kovalentnej, elektrostatickej a vodíkovej väzby. Na druhej strane, kortikálna kosť má prirodzene hierarchickú štruktúru pórov vrátane malých kapilárnych kanálikov a kanálikov v 1-5 μm rozmere, Volkmannových kanálikov a osteocytových dutín v 5-15 μm a Haversových kanálikov v 50-200 μm. V danej PhD práci sa na vytvorenie hierarchického bioaktívneho implantátu so štruktúrou podobnou kortikálnej kosti využije kombinácia techník, ako syntéza plameňom, metóda sól-gél, 3D tlač a zhutnenie.

Supervisor: Dr. Z. Neščáková, FunGlass, Slovakia

Supervisors: Dr. M. Michálek, FunGlass, Slovakia, Dr. S. Chen, FunGlass, Slovakia

Abstract: Bioactive glasses represent an attractive group of biomaterials which, in combination with polymers, enable the preparation of composites with properties suitable for use in biomedical applications. Bioactive glasses and their composites are used in the regeneration and treatment of hard or soft tissues, as well as in the treatment and healing of wounds. In such applications, often associated with surgery, it is more than desirable for the material used to protect against infection. Antimicrobial protection provided differently from conventionally used antibiotics is currently a widely studied topic. An alternative with a demonstrable antibacterial, antiviral and antifungal effect is the medicinal honey and so-called bee putty – propolis. In addition to the mentioned antimicrobial effects, they also exhibit strong immunostimulatory and antioxidant properties. In synergy with therapeutic ions released from biodegradable glasses, in addition to their primary use (osteoinduction, osteoconduction), it can also provide antimicrobial protection at the site of application. The work will focus on the preparation of bioactive glasses and their polymer composites (hydrogels, scaffolds prepared by 3D printing or electrospinning methods) enriched with medicinal honey and propolis extract. In addition to the preparation and comprehensive characterization of the studied materials, their antimicrobial effects against representatives of G + and G- bacteria and yeast, as well as its cyto- and hemocompatibility will be studied.

Abstrakt: Bioaktívne sklá predstavujú atraktívnu skupinu biomateriálov, ktoré v kombinácii s polymérmy umožňujú prípravu kompozitov s vlastnosťami vhodnými pre použitie v biomedicinskych aplikáciach. Bioaktívne sklá a ich kompozity sú používané pri regenerácii a liečbe tvrdých, či mäkkých tkanív, ako aj pri liečbe a hojení rán. V takýchto aplikáciach, často spojených s chirurgickým zákrokom, je viac ako žiadúce, aby použitý materiál zabezpečoval aj ochranu pred infekciou. Antimikrobiálna ochrana zabezpečená inak, ako konvečne používanými antibiotikami, je v súčastnosti rozsiahlo študovanou témou. Alternatívu s preukázateĺným antibakteriálnym, antivirotickým i antifungálnym účinkom predstavuje včelí med v medicínskej čistote a kvalite a tiež tzv.včelý tmel – propolis. Okrem spomínaných antimikrobiálnych účinkov, majú aj silné imunostimulačné a antioxidačné vlastnosti. V synergii s terapeutickými iónmi uvoľňujúcimi sa z biodegradovateľných skiel, môžu popri ich primárnemu použitiu (osteoindukcia, ostekondukcia) zabezpečiť aj antimikrobiálnu ochranu v mieste aplikácie. Práca bude zameraná na prípravu bioaktívnych skiel a ich polymérnych kompozitov (ako napríklad: hydrogély, matrice pripravené 3D tlačou, membrány pripravené prostredníctvom el. zvlákňovania) obohatených o propolisový extrakt a včelí med. Okrem prípravy a charakterizácie materiálov sa budú študovať ich antimikrobiálne účinky voči zástupcom G+ a G- baktérií a kvasiniek, ako aj ich cyto- a hemokompatibilita.

Supervisors: Dr. Z. Vargas, FunGlass, Slovakia; prof. A. R. Boccaccini, FAU Erlangen, Germany

Co – supervisors: Dr. M. Michálek, FunGlass, Slovakia

Abstract: Bone and dental tissue defects produced by different traumas, injuries, and diseases commonly require surgical intervention, which in many cases, their success depends on the use of a type of biocompatible material. A big concern is that related to the infections caused by different human pathogens that cause additional suffering to the patients. In this sense, the main goal of the dissertation is to develop a variety of silica-based materials that contain silver nanoparticles, which can later be incorporated into different natural/synthetic polymers for the production of scaffolds aimed at repairing or regenerating bone and dental tissue.

Abstract: Defekty kostného a zubného tkaniva spôsobené rôznymi traumami, zraneniami a chorobami bežne vyžadujú chirurgický zákrok, ktorý v mnohých prípadoch závisí od typu použitia biokompatibilného materiálu. Veľkým problémom sú infekcie spôsobené rôznymi ľudskými patogénmi, ktoré spôsobujú pacientom ďalšie utrpenie. V tomto zmysle je hlavným cieľom dizertačnej práce vyvinúť rôzne materiály na báze oxidu kremičitého, ktoré obsahujú nanočastice striebra, ktoré možno neskôr začleniť do rôznych prírodných/syntetických polymérov na výrobu lešení zameraných na opravu alebo regeneráciu kostného a zubného tkaniva.

Admission requirements:

 1. M.Sc./graduate degree in inorganic materials and technology and related study programs,
 2. with the desire for independent laboratory work are also eligible,
 3. high English language proficiency skills,
 4. strive for excellence and be able to focus on solving scientific problems,
 5. be a team player of high cultural awareness.
 • Send e-mail to daniela.vavrova@tnuni.sk with chosen PhD. dissertation thesis topic (only 1) and your skype-contact – you will get e-mail information about application process.
Application submission terms: Admission exam terms:
17th February 2022

21st April 2022

21 – 25th March 2022

23 – 27th May 2022

More interesting info: PhD Study Leaflet 2021

Click here for: PhD Study Handbook