CALENDAR OF PLANNED EVENTS

April 2020

May
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
30
31
1
2
3
4
5
Events for April

1st

No Events
Events for April

2nd

No Events
Events for April

3rd

No Events
Events for April

4th

No Events
Events for April

5th

No Events
6
7
8
9
10
11
12
Events for April

6th

No Events
Events for April

7th

No Events
Events for April

8th

No Events
Events for April

9th

No Events
Events for April

10th

No Events
Events for April

11th

No Events
Events for April

12th

No Events
13
14
15
16
17
18
19
Events for April

13th

No Events
Events for April

14th

No Events
Events for April

15th

No Events
Events for April

16th

No Events
Events for April

17th

No Events
Events for April

18th

No Events
Events for April

19th

No Events
20
21
22
23
24
25
26
Events for April

20th

No Events
Events for April

21st

No Events
Events for April

22nd

No Events
Events for April

23rd

No Events
Events for April

24th

No Events
Events for April

25th

No Events
Events for April

26th

No Events
27
28
29
30
1
2
3
Events for April

27th

No Events
Events for April

28th

No Events
Events for April

29th

No Events
Events for April

30th

No Events

CALENDAR OF PLANNED EVENTS

April 2020

May
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
30
31
1
2
3
4
5
Events for April

1st

No Events
Events for April

2nd

No Events
Events for April

3rd

No Events
Events for April

4th

No Events
Events for April

5th

No Events
6
7
8
9
10
11
12
Events for April

6th

No Events
Events for April

7th

No Events
Events for April

8th

No Events
Events for April

9th

No Events
Events for April

10th

No Events
Events for April

11th

No Events
Events for April

12th

No Events
13
14
15
16
17
18
19
Events for April

13th

No Events
Events for April

14th

No Events
Events for April

15th

No Events
Events for April

16th

No Events
Events for April

17th

No Events
Events for April

18th

No Events
Events for April

19th

No Events
20
21
22
23
24
25
26
Events for April

20th

No Events
Events for April

21st

No Events
Events for April

22nd

No Events
Events for April

23rd

No Events
Events for April

24th

No Events
Events for April

25th

No Events
Events for April

26th

No Events
27
28
29
30
1
2
3
Events for April

27th

No Events
Events for April

28th

No Events
Events for April

29th

No Events
Events for April

30th

No Events

Philosophiae doctor (PhD)                                                                                                                              

2nd round of admission procedure for

PhD. Study Program: Chemical Engineering and technologies:

Inorganic Technology and Non-metallic Materials – general information

Graduates of PhD study program in the area of Inorganic Technology and Non-metallic Materials gain deep knowledge on scientific methods of research related to preparation of new types of non-metallic inorganic materials, with special focus on glass, ceramics, and surface modification of a broad range of various materials, including biomaterials. Graduates are able to solve problems related to inorganic technologies, development and characterization of new materials. They have special knowledge in the area of glass, inorganic binders, ceramic and refractory materials and inorganic additives. They have deep theoretical knowledge in the field of thermodynamics and kinetics and are capable of solving challenging engineering problems in technical practice. Graduates understand methods of studying structures as well as materials characteristics. They speak foreign languages, actively use computer and information systems, are able to work actively in teams, plan their own development within their research field and execute project management. Gained knowledge represents an excellent basis for obtaining a job either in academic or industrial research and development.

What we offer:

 • Unique opportunity to participate in the European project integrating significant international knowhow and experience with access to up to 1 year internships with FunGlass international partners at their home sites in Germany, Italy or Spain under supervision of world leading scientists,
 • individual training plans including not only scientific but also complementary competencies,
 • scholarships to cover living cost during study,
 • access and training on high-end laboratories and equipment/techniques; for full list see http://www.funglass.eu/equipment/,
 • program of visiting scientists/lectures, workshops,
 • FunGlass school (twice a year), summer schools (Montpellier), conferences,
 • Slovak language classes, English competence program.

To apply:

 • Send e-mail to daniela.vavrova@tnuni.sk with chosen PhD. dissertation thesis topic (only 1) and your skype-contact – you will get e-mail information about application process.

                                       

 

PhD. Topics for 2020/2021:

Supervisor: Dr. M. Chromčíková, FunGlass, Slovakia

Co – supervisor: prof. M. Liška, FunGlass, Slovakia

Abstract: The corrosion of the tableware glass (especially in dishwashing machines in the large gastronomy) and weathering during the storage as well as during the oversea transport is from the actual point of view one of the most important questions of the glass producer’s economic competition. The main aim of the dissertation is the study of composition – structure – property relationships of oxide glasses leading to the proposal of methodology enabling the prediction of glass resistance against corrosion and weathering. The methodology is established on the set of different glasses, with differences in chemical composition of the surface as well as in the bulk. The differences are justified with respect to thermodynamic modeling, surface tension measurement and surface composition analyses by progressive spectroscopic methods. Such obtained results should be put into correlation with glass corrosion and weathering process.

Abstrakt: Problematika korózie (napr. v umývačkách riadu vo veľkej gastronómii) a zvetrávania (napr. pri dlhodobom skladovaní a zaoceánskom transporte) úžitkového skla sa v poslednom období stala jedným z kľúčových faktorov konkurencieschopnosti podnikov sklárskeho priemyslu. Hlavným cieľom dizertačnej práce je poznanie vzťahov medzi zložením, štruktúrou a vlastnosťami oxidových skiel umožňujúce vývoj metodiky na predikciu odolnosti voči korózii a zvetrávaniu. Metóda riešenia spočíva v skúmaní série skiel z pohľadu ich zloženia ako v objeme tak v povrchovej vrstve získavaného na základe termodynamického modelovania, merania povrchového napätia a analýzy povrchu vyspelými spektrálnymi metódami. Takto získané výsledky sa budú skúmať z pohľadu ich korelácie s odolnosťou skúmaných skiel vzhľadom ku korózii a zvetrávaniu.

Supervisor: Dr. M. Chromčíková, FunGlass, Slovakia

Co – supervisor: prof. M. Liška, FunGlass, Slovakia

Abstract: The essence of the presented work is the complex investigation of the relationship between the composition, structure and physical properties of bio glasses containing the network-forming oxide P2O5 in addition to SiO2.The basis of the project is the preparation of homogeneous bio-glasses, mapping and quantification of glass formation in studied systems and the measurement of basic physical-chemical properties of obtained glasses and glass-forming melts. The other aims of the work are to study the structure of prepared glasses by Raman and MASNMR spectroscopy, the creation of thermodynamic models, the quantification of the relationship between glass composition, their structure and physical-chemical properties. Obtained knowledge of the glass structure will be the prerequisite to elucidate the found dependences of physical-chemical properties (thermal expansion, viscosity, surface tension, thermal stability, …) from the composition and temperature of examined glasses and glass forming liquids.

Scientific goals:

 • Development of the method of thermodynamic modeling of glasses and glass-forming melts and its application to the studied bio-glasses together with quantitative analysis of their Raman spectra.
 • Examination of the dependence between the structure and properties of studied glasses on their temperature and composition.
 • Quantitative description of volumetric and enthalpy relaxation processes.
 • Development of a method for quantitative description of morphology and chemical composition of corroded surface layers using scanning electron microscope (SEM / EDS) and X-ray microanalysis.

Abstrakt: Podstatou predloženého práce je komplexné skúmanie vzťahov medzi zložením, štruktúrou a fyzikálnymi vlastnosťami bio skiel obsahujúcich okrem SiO2 aj sieťotvorný oxid P2O5. Základom projektu je príprava homogénnych bio skiel, mapovanie a kvantifikácia sklotvornosti v skúmaných sústavách a meranie základných fyzikálnochemických vlastností získaných skiel a sklotvorných tavenín. Ďalšími cieľmi práce sú štúdium štruktúry pripravených skiel metódami Ramanovej a MAS NMR spektroskopie, tvorba termodynamických modelov, kvantifikácia vzťahov medzi zložením skiel, ich štruktúrou a fyzikálnochemickými vlastnosťami. Získané poznanie štruktúry skiel bude nevyhnutnou prerekvizitou k objasneniu nájdených závislostí fyzikálnochemických vlastností (napr. teplotná rozťažnosť, viskozita, povrchové napätie, termická stabilita, chemická odolnosť…) od zloženia a teploty skúmaných skiel a sklotvorných kvapalín.

Vedecké ciele:

 • Rozvoj metódy termodynamického modelovanie skiel a sklotvorných tavenín a jej aplikácia na skúmané bio sklá spolu s kvantitatívnou analýzou ich ramanových spektier.
 • Preskúmanie závislosti štruktúry a vlastností skúmaných skiel od ich teploty a zloženia.
 • Kvantitatívny opis procesov objemovej a entalpickej relaxácie.
 • Vývoj metódy na kvantitatívny opis morfológie a chemického zloženia korodovaných povrchových vrstiev pomocou rastrovacieho elektrónového mikroskopu (SEM / EDS) a rtg. mikro analýzy

Supervisor: Dr. J. Kraxner, FunGlass, Slovakia

Partner 1 – co – supervisor: prof. E. Bernardo, UNIPD, Italy

Co – supervisor: Dr. F. Nicoletti, Nuova Ompi, Italy

Abstract: The characterization, modification and improvement of the surfaces of glasses for pharma use is a topic of primary importance especially when it aims at a substantial improvement of the final patient safety. Indeed, new biotechnological products, monoclonal antibodies and recently developed drugs are substances of increased complexity that can in some case interact with the glass surfaces causing inactivation or dangerous adverse reactions. In this perspective it is necessary to improve the knowledge on glass surfaces and eventual coatings, their chemical composition and structure using advanced analytical techniques such as XPS and many other. Furthermore, there is the need of new analytical methods aimed at characterizing these interactions occurring. Finally, there is the need of developing innovative or modified glass surfaces (e.g. with the application of coatings) in order to respond to the demand of new drugs. The work will be carried out in collaboration with the company Nuova Ompi (Stevanato group), Italy.

Abstrakt: Charakterizácia, modifikácia a vylepšenie vlastností skiel pre farmaceuticky priemysel je veľmi dôležitou témou keďže sa jedná o zlepšenie konečnej bezpečnosti pacientov. Nové biotechnologické produkty, monoklonné protilátky a v súčasnosti vyvinuté lieky majú zvýšenú komplexnosť, čo sa v niektorých prípadoch vedie k reakcii s povrchom skla ampuliek a spôsobuje inaktiváciu lieku alebo nebezpečné nežiaduce reakcie. Z tohto hľadiska je veľmi dôležité skúmať vlastnosti sklených povrchov a konečných povlakov použitím pokrokových analytických metód a technológií ako napr.: XPS a následne zlepšiť/upraviť ich chemické zloženie a štruktúru. Okrem tohto je potrebné zamerať sa aj na ďalšie analytické metódy pre správnu charakterizáciu týchto interakcií. Práca sa bude zameriavať aj na vývoj nových a modifikovaných povlakov pre nové lieky a bude vykoná v spolupráci so spoločnosťou Nuova Ompi (skupina Stevanato) v Taliansku.

Supervisor: Dr. M. Michálek, FunGlass, Slovakia

Partner 1 – supervisor: Prof. Aldo R. Boccaccini, FAU, Germany

Abstract: The proposed project deals with additive manufacturing of bioactive glass and glass-ceramics material. The bioglass in the form of glass microspheres fabricated via flame synthesis process will be utilized in the further 3D scaffold fabrication. Microspheres in solid, hollow or porous form based on silicate, borate or borosilicate bioglass and doped with different therapeutic inorganic ions are going to be investigated. The spherical shape of the particles has the potential to overcome the main limitation of using additive manufacturing, particularly the insufficient mechanical properties of such scaffold in comparison to the conventional technique. Moreover, the bioactivity, osteoinduction and angiogenic properties coupled with the ability to release biologically active ions to induce specific cellular responses and antibacterial effects are going to be studied.

Abstrakt: Navrhovaný projekt sa zaoberá „additive manufacturing“ –  prípravou bioaktívnych skiel a sklo-keramického materiálu. Biosklo vo forme sklených mikrogúľ vyrobených pomocou plameňovej syntéza sa použijú na výrobu 3D štruktúr. Mikroguľôčky budú skúmané v pevnej, dutej alebo poréznej forme na základe kremičitého, borátového alebo borosilikátoveho bioskla a dopované rôznymi terapeutickými anorganickými iónmi. Sférický tvar častíc má potenciál prekonať hlavné obmedzenie použitia „additive manufacturing“ technológie, a to nedostatočné mechanické vlastnosti takejto štruktúry v porovnaní s materiálom pripraveným bežnou technikou. Okrem toho sa budú skúmať bioaktivita, osteoindukčné a angiogénne vlastnosti spojené so schopnosťou uvoľňovať biologicky aktívne ióny na indukciu špecifických bunkových a antibakteriálnych účinkov.

Supervisor: Dr. D. Galusková, FunGlass, Slovakia

Co – supervisor: Dr. D. Rohanová, VŠChT Praha, Czechia

Abstract: The project is oriented on identification of the critical factors in in vitro bio-durability and degradation testing of bioactive materials with focus on kinetics in early stage of their dissolution. New methodology will be developed and applied to novel bioactive materials designed for controlled release of therapeutic ions. Mechanism and kinetics of dissolution of selected novel biomaterials (either bioactive glass or bioceramics) would be addressed and discussed. The method will include the use of atomic and mass spectroscopy, so far only scarcely applied for bioactivity and bioresponse assessment. Candidates are required to possess the ability to work in a multidisciplinary project and to have skills in quantitative and qualitative spectroscopy predominantly preparation and analysis of the aqueous solutions by ICP OES or atomic absorption spectrometry.

Abstrakt: Projekt identifikuje kritické faktory pri in vitro testovaní bioodolnosti a degradácie bioaktívnych materiálov a kinetiky ich rozpúšťania. Metodika sa aplikuje pri testovaní pokročilých bioaktívnych materiálov s riadeným uvoľňovaním terapeutických iónov. Okrem experimentálnej metódy budú posudzované a hodnotené mechanizmy a kinetika rozpúšťania vybraných pokročilých biomateriálov, akými sú bioaktívne sklá alebo biokeramika. Metóda bude využívať atómovú a hmotnostnú spektrometriu, ktorá sa doteraz používala pri posudzovaní bioaktivity len okrajovo. Požaduje sa multidisciplinárny prístup pri riešení výskumnej úlohy, ako aj znalosti v oblasti kvalitatívnej a kvantitatívnej spektroskopickej analýzy najmä príprava a analýza vodných roztokov pomocou ICP OES alebo atómová absorpčná spektrometria.

Supervisor: Dr. M. Michálková, FunGlass, Slovakia

Co – supervisor: Dr. J. Kraxner, FunGlass, Slovakia

Abstract: The work focuses on preparation and characterization of translucent luminescent glass-ceramic materials based on Al2O3-Y2O3 and Al2O3-Y2O3-SiO2.

Prepared material is proposed for a wide range of applications such as medicine or security.

Abstrakt: Práca sa bude zaoberať prípravou a charakterizáciou sklo-keramických translucentných luminiscentných materiálov v systémoch Al2O3-Y2O3 a Al2O3-Y2O3-SiO2.

Pripravené materiály sú určené na použitie v medicíne alebo bezpečnostných technológiách.

Supervisor: prof. D. Galusek, FunGlass, Slovakia

Co – supervisor: Dr. A. H. Pakseresht, FunGlass, Slovakia

Abstract: Most engineering products faced with high-temperature and harsh environment are susceptible to failure due to thermal shock problems leading to degradation and eventual failure of systems and components during thermal cycles. In industrial sectors, deposit different kind of coatings and surface modifications have been used to increase the efficiency of the systems. During recent years, thermal barrier coatings have become one of the priorities of the high temperature industries. This kind of coating usually deposited with EB-PVD or thermal spray methods. Among thermal spray method, plasma spray is used widely as a potential alternative to traditional coating methods to produce ceramic coatings. These kinds of coatings have been widely utilized in industrial sections to produce erosion resistance, thermal insulation and hot corrosion protection film on metallic substrates. It should be noted that the most frequently used of ceramic coating are ceramic oxide. Among them, ZrO2 as a structural ceramic material has a significant capability for engineering usages due to their inimitable properties. In the high temperature operating conditions, TBCs are exposed to face high-temperature oxidation, hot corrosion and thermal shock. Therefore, this kind of coating plays an important role in improving the efficiency and performance of metallic substrates in harsh environments.

Similar to the ceramic matrix the main problem for the continued evolution of TBCs, as well as increase their range of application, lies in their weakness in the cohesive strength and poor fracture toughness of the ceramic layer. It is worth mentioning that materials toughening have been done by fiber reinforcement for decades. Desirable properties have been shown by adding continuous fibers or whiskers to ceramic matrixes. In addition, reinforced materials have a higher thermal shock resistance, thermal insulation, and toughness in comparison to their conventional ones.

In this research, we will introduce ceramic fiber-reinforced TBC as another part of modern TBCs.  We will try to improve the understanding of the thermal shock resistance of fiber-reinforced TBCs, by means of introducing YSZ fibers to top coat. In this regards the optimized coatings were sprayed onto superalloy substrate using both the conventional and composite YSZ. Moreover, microstructure, thermal shock and hot corrosion behavior of deposited coatings will be investigated and compared.

Admission requirements:

 1. M.Sc./graduate degree in inorganic materials and technology and related study programs,
 2. with the desire for independent laboratory work are also eligible,
 3. high English language proficiency skills,
 4. strive for excellence and be able to focus on solving scientific problems,
 5. be a team player of high cultural awareness.

For more information, refer to Daniela Vavrová, PhD Study Advisor, daniela.vavrova@tnuni.sk

      

Application submission terms:

 • May 8th 2020

Admission exam terms:

 • May 19-21st 2020