SKLOKERAM

Name: Posilnenie cezhraničného vzdelávacieho potenciálu v oblastiach inovatívnych technológií výroby a charakterizácie sklených a keramických materiálov

Team: TnUAD/Vysoké učení technické v Brně, Masarykova univerzita

Dates: 2020 – 2021

ITMS project code: 304011U702

Abstract: Projekt posilní multidisciplinárne kompetencie absolventov 3 popredných výskumno-vzdelávacích pracovísk z prihraničných regiónov na ČR-SR hranici voblastiach technológií výroby sklených a keramických materiálov a ich plazmových úprav s cieľom zvýšenia relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhupráce s dopadom na regionálnu sklársku priemyselnú základňu. Tieto sa dosiahnu prostredníctvom výmenných stáží študentov a odborných pracovníkov,získaním aditívnych kompetencií a zručností a zvýšením ich odbornej kvalifikácie v expert. postupoch rozvíjaných na partnerských pracoviskách, ako aj prípravoušpeciálnych učebných textov začlenených do procesu výchovy absolventov. Bude vytvorená expertná pracovná skupina. Vykoná sa analýza spoločných potriebpre uplatnenie absolventov na trhu práce, resp. pozície a uplatnenia výsledkov výskumu v medzinárodnom meradle. Za účelom zvyšovania atraktívnostitechnických odborov pre žiakov a rodičov bude vytvorená spoločná internetová prezentácia, do ktorej budú zainteresovaní všetci projektoví partneri.

AKTUÁLNE INFORMÁCIE:

27. október, 2021

Študenti a pracovníci MU, VUT a CEITEC mali na seminároch projektu SKLOKERAM, usktutočných 26.10.2021, možnosť získať z prvej ruky najnovšie informácie o oblastiach prebiehajúcich výskumných aktivít na vo výskumnom centre FunGlass, Trenčín. V prednáškových priestoroch im najprv riaditeľ centra – prof. Galusek pútavo priblížil úspechy, ktoré sa vo FunGlass podarilo dosiahnuť, ako aj nové smery výskumu ktorým sa rozhodli venovať. Následne Dr. Talimian prezentoval možnosti pokročilého dopovania keramík pre získanie nových, unikátnych luminescenčných vlastností. Semináre boli zakončené prehliadkou výskumných priestorov CEITEC.

18. október, 2021

Získavať nové poznatky o možnostiach a súčasných trendoch uplatnenia moderných sklo-keramických technológií mali možnosť účastníci z TnUAD, VUT a MUNI na trojdňovej konferencie SKLOKERAM, organizovanej spoločne so seminárom PPACG  13-15. októbra v Osrblí. V priateľskej, neformálnej atmosfére sa účastníci okrem iného dozvedeli o nových metódach povrchových úprav keramických práškov, príprave bioaktívnych skiel a alebo nových možnostiach ich 3D tlače. V rámci konferencie sa uskutočnilo aj stretnutie vytvoreného expertného týmu a diskutovali sa možnosti a spôsoby prenosu týchto poznatkov do štandardnej vzdelávacej praxe na VŠ.

26. september, 2021

V dňoch 20.- 24. september  absolvoval Ing. Branislav Hruška, PhD. z Trenčianskej Univerzity Alexandra Dubčeka tréningovú vedecko-výskumnú stáž na VUT v Brne ( https://www.vut.cz/ ). V rámci stáže sa Dr. Hruška oboznámil s modernými trendami v oblasti dilatometrie keramických a sklených materiálov. Pedagóg tak získal odborné aj praktické skúsenosti v tejto oblasti. Tieto poznatky môže implementovať do svojej výučby, a tým zvýši povedomie o tejto problematike aj u ostatných študentov, čím sa zvýši ich konkurencieschopnosť a možnosti uplatnenia na trhu práce.

13. september, 2021

S možnosťami moderných metód pre charakterizáciu keramických a sklenenými materiálmi sa na Prírodovedeckej fakulte Masarykovej univerzity tento týždeň zoznamuje Ing. Branislav Hruška, PhD. z Trenčianskej Univerzity Alexandra Dubčeka. Realizačný tým Masarykovej univerzity pripravil intenzívny tréningový program pre techniky Röntgenovej fotoelektrónovej spektroskopie (XPS), Ramanovskej spektroskopie, rastrovacej elektrónovej mikroskopie (SEM), SIMS a MALDI TOF. Paralelne k tomuto diagnostickému programu sú pripravené aktivity venované praktickým ukážkam využitia plazmových technológií, ktoré MU dlhodobo rozvíja. Cieľom stáže je sprostredkovať praktické poznatky a skúsenosti pedogógov MU, ktoré bude možné začleniť do vzdelávacieho procesu vysokoškolských študentov TnUAD.

12. júl, 2021

Program výmenných stáží projektu SKLOKERAM pokračuje tréningovými programami pripravenými vo FunGlass pre dvoch študentov VUT Brno. Tréning študentov je zameraný na pokročilé analytické metódy vyhodnocovania a charakterizácie biokeramických, najmä technikami ICP (inductively coupled plasma) spektroskopie, a na možnosti a spôsoby ovplyvňovania transparentnosti keramických materiálov vhodnými aditívami.

21 jún, 2021

Zlepšenie pandemickej situácie a uvoľnenie obmedzení voľného cestovania medzi Českou a Slovenskou republikou dovolilo konečne zahájiť výmenu študentov a pedagógov medzi partnermi projektu SKLOKERAM. Každá z hosťujúcich inštitúcií pripravila pre stážistov vlastný tréningový program, spoločne s novo vytvorenými študijnými materiálmi. Ako prvé zahájili stáž v Trenčíne dvojica študentiek doktorandského štúdia Masarykovej univerzity, Brno. Najbližšie tri týždne sa budú vo FunGlass centre detailne zoznamovať s jednotlivými aspektami postupov prípravy a charakterizácie transparentných keramických a sklenených materiálov.