CALENDAR OF PLANNED EVENTS

November 2020

December
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
26
27
28
29
30
31
1
Events for November

1st

No Events
2
3
4
5
6
7
8
Events for November

2nd

No Events
Events for November

3rd

No Events
Events for November

4th

No Events
Events for November

5th

No Events
Events for November

6th

No Events
Events for November

7th

No Events
Events for November

8th

No Events
9
10
11
12
13
14
15
Events for November

9th

No Events
Events for November

10th

No Events
Events for November

11th

No Events
Events for November

12th

No Events
Events for November

13th

No Events
Events for November

14th

No Events
Events for November

15th

No Events
16
17
18
19
20
21
22
Events for November

16th

No Events
Events for November

17th

No Events
Events for November

18th

No Events
Events for November

19th

No Events
Events for November

20th

No Events
Events for November

21st

No Events
Events for November

22nd

No Events
23
24
25
26
27
28
29
Events for November

23rd

No Events
Events for November

24th

No Events
Events for November

25th

No Events
Events for November

26th

No Events
Events for November

27th

No Events
Events for November

28th

No Events
Events for November

29th

No Events
30
1
2
3
4
5
6
Events for November

30th

No Events

CALENDAR OF PLANNED EVENTS

November 2020

December
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
26
27
28
29
30
31
1
Events for November

1st

No Events
2
3
4
5
6
7
8
Events for November

2nd

No Events
Events for November

3rd

No Events
Events for November

4th

No Events
Events for November

5th

No Events
Events for November

6th

No Events
Events for November

7th

No Events
Events for November

8th

No Events
9
10
11
12
13
14
15
Events for November

9th

No Events
Events for November

10th

No Events
Events for November

11th

No Events
Events for November

12th

No Events
Events for November

13th

No Events
Events for November

14th

No Events
Events for November

15th

No Events
16
17
18
19
20
21
22
Events for November

16th

No Events
Events for November

17th

No Events
Events for November

18th

No Events
Events for November

19th

No Events
Events for November

20th

No Events
Events for November

21st

No Events
Events for November

22nd

No Events
23
24
25
26
27
28
29
Events for November

23rd

No Events
Events for November

24th

No Events
Events for November

25th

No Events
Events for November

26th

No Events
Events for November

27th

No Events
Events for November

28th

No Events
Events for November

29th

No Events
30
1
2
3
4
5
6
Events for November

30th

No Events

Master study (Ing.)

Názov študijného odboru: 5.2.18 Chemické technológie
Názov študijného programu: Chémia a technológia anorganických materiálov a skla
Typ štúdia: Inžinierske štúdium
Forma štúdia: Denné štúdium
Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky denné
Udeľovaný akademický titul: „inžinier“ (v skratke „Ing.“)

Obsah:

 1. Anotácia študijného programu
 2. Teoretické vedomosti
 3. Praktické schopnosti a zručnosti
 4. Uplatnenie absolventov
 5. Prijímacie konanie
 6. Prihláška
 7. Poplatky spojené so štúdiom
 8. Fakturačné údaje
 9. Podmienky prijatia pre ak. rok 2017/ 2018
 10. Informácie pre uchádzačov zo zahraničia
 11. Kontakt
 12. Študijný plán pre ak. rok 2017/ 2018
 13. Informácie o štúdiu

1. ANOTÁCIA ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU

Študijný program Chémia a technológia anorganických materiálov a skla(2. stupeň) sa uskutočňuje v študijnom odbore 5.2.18 Chemické technológie v oblasti výskumu 12 Chémia, chemická technológia a biotechnológie.
Študijný program v dennej forme trvá 4 semestre (2 roky) a je ukončený obhajobou diplomovej práce a absolvovaním štátnej záverečnej skúšky.

2. TEORETICKÉ VEDOMOSTI

Absolvent študijného programu Chémia a technológia anorganických materiálov a skla pozná zákonitosti chemických reakcií a štruktúry anorganických materiálov a skla a vie ich využiť pri optimalizácii a modelovaní procesov s využitím výpočtovej techniky, vie aplikovať nové poznatky výskumu, v praxi, využíva moderné metódy a prostriedky pri riešení technických problémov, vie analyzovať technologické problémy a vhodnými metódami ich riešiť.

3. PRAKTICKÉ SCHOPNOSTI A ZRUČNOSTI

Absolvent inžinierskeho štúdia v študijnom odbore 5.2.18 Chemické technológie, študijného programu Chémia a technológia anorganických materiálov a skla ovláda vedecké metódy výskumu prípravy nových nekovových anorganických materiálov. Majú široký teoretický základ, ktorý umožňuje analyzovať a rozvíjať technické riešenia, vyvíjať nové technologické postupy, optimalizovať a simulovať jednotlivé zariadenia technologických celkov. Absolventi sú pripravení zastávať funkcie technológa, výrobných manažérov, viesť veľké projekty, pracovať v oblasti výskumu a vývoja, v oblasti riadenia a kontroly kvality, ako aj v podnikateľskej sfére a štátnom sektore. Absolventi sú adaptabilní, dokážu spolupracovať s odborníkmi aj z iných profesií, vykonávať vedecký základný a aplikovaný výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti.

4. UPLATNENIE ABSOLVENTOV

Absolventi majú široký teoretický základ, ktorý umožňuje analyzovať a rozvíjať technické riešenia, vyvíjať nové technologické postupy, optimalizovať a simulovať jednotlivé zariadenia technologických celkov. Absolventi sú pripravení zastávať funkcie technológa, výrobných manažérov, viesť veľké projekty, pracovať v oblasti výskumu a vývoja, v oblasti riadenia a kontroly kvality, ako aj v podnikateľskej sfére a štátnom sektore. Absolventi sú adaptabilní, dokážu spolupracovať s odborníkmi aj z iných profesií, vykonávať vedecký základný a aplikovaný výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti.

5. PRIJÍMACIE KONANIE

Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium v študijnom programe Chémia a technológia anorganických materiálov a skla je ukončené vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa (bakalárske) v danom alebo príbuznom študijnom odbore.

6. PRIHLÁŠKA

Elektronická prihláška
Pokyny pre vyplnenie elektronickej prihlášky
Prihláška_formulár

Povinné prílohy
– bakalársky diplom,
– overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ,
– overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ,
– fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ.

7. POPLATKY SPOJENÉ SO ŠTÚDIOM

Ročné školné (denné štúdium): bezplatne(štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 700 €/ rok)

Poplatok za prijímacie konanie: písomná prihláška: 35 €; elektronická prihláška: 35 €

8. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Banka: Štátna pokladnica

Účet: SK 13 8180 0000 0070 0006 5375

Variabilný symbol: 19024

Špecifický symbol: XXXXXXXXXX

(uvádza sa len pri bankovom prevode)

 • bez medzery, doplniť rodné číslo bez lomítka
 • do správy pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko uchádzača

Adresa: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 2, 91150 Trenčín

9. PODMIENKY PRIJATIA PRE AKAD. ROK 2018/ 2019

Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium v študijnom programe Chémia a technológia anorganických materiálov a skla  je ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa (bakalárske) v danom alebo príbuznom študijnom odbore.

Základné podmienky a dokumenty:

 • prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive pre II. stupeň vysokoškolského štúdia (formát A3), riadne vyplnená, podpísaná – osobné údaje, forma štúdia, študijný program, absolvované bakalárske štúdium,
 • uchádzač nemusí vpisovať predmety a známky za bakalárske štúdium na strane č. 2,
 • absolventi I. stupňa vysokoškolského vzdelania predložia overenú kópiu diplomu,
  vysvedčenia o štátnej skúške, dodatku diplomu alebo výpisu absolvovaných skúšok.

Tieto doklady zašlú na študijné oddelenie CUP FunGlass – VILA.  

V prípade nekompletnosti požadovaných údajov nebude prihláška zaradená do databázy prijímacieho konania.

Uchádzači budú prijatí formou výberového konania. Kritériom prijatia budú výsledky na I. stupni VŠ štúdia.

Rektor TnUAD zváži vypísanie druhého kola prijímacieho konania v prípade, že po prvom kole nebude prijatý dostatočný počet uchádzačov.

Výsledky budú zverejnené v Akademickom informačnom systéme v deň zasadnutia výberovej komisie, alebo najneskôr deň po jej zasadnutí.

Cudzím jazykom je anglický jazyk, ktorý sa bude vyučovať pre začiatočníkov aj pokročilých.

Termín podania prihlášky (3. kolo): do 30. júna 2018
Poplatok za prijímacie konanie: 27€
Banka: Štátna pokladnica
Účet:     SK 13 8180 0000 0070 0006 5375
Variabilný symbol:

19024

Špecifický symbol:

 • bez medzery, doplniť rodné číslo bez lomítka
 • do správy pre prijímateľa uviesť meno a priezvisko uchádzača
XXXXXXXXXX

Adresa: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Študentská 2, 911 50 Trenčín

10. INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV ZO ZAHRANIČIA

A. Pre uchádzačov z Českej republiky platia tie isté podmienky ako pre uchádzačov zo Slovenskej republiky.

B. Pre uchádzačov, s ktorými má Slovenská republika uzatvorenú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní alebo štátu Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania.

V zmysle § 39 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon), sa doklad o vzdelaní podľa § 33 ods. 1 zákona a § 36 ods. 1 a 2 zákona vydaný uznanou vzdelávacou inštitúciou členského štátu alebo tretieho štátu, s ktorými bola uzavretá medzinárodná zmluva o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní (Česká republika, Nemecká spolková republika, Maďarsko, Chorvátsko, Poľská republika, Rumunsko, Ukrajina), ktorou je Slovenská republika viazaná, sa na účely pokračovania v štúdia uznáva za rovnocenný automaticky.

Ak ide o doklad o vzdelaní podľa § 33 ods. 1 zákona vydaný uznanou vzdelávacou inštitúciou Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania (Albánsko, Andorra, Arménsko, Rakúsko, Azerbajdžan, Belgické kráľovstvo, Bosna a Herzegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Gruzínsko, Nemecko, Grécko, Svätá stolica, Maďarsko, Island, Írsko, Taliansko, Kazachstan, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko, Malta, Moldavsko, Čierna Hora, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko,  Rumunsko, Ruská federácia, Srbsko, Slovenská republika, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Macedónsko, Turecko, Ukrajina, Spojené kráľovstvo a Bielorusko) na účely pokračovania v štúdiu, stupeň vzdelania sa uznáva za rovnocenný automaticky.

Uchádzač predloží písomnú žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní, ktorá musí obsahovať:

 • meno a priezvisko žiadateľa;
 • adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu žiadateľa;
 • predmet žiadosti;
 • názov a adresu uznanej vzdelávacej inštitúcie, ktorá doklad o vzdelaní vydala;
 • rok ukončenia štúdia žiadateľa;
 • podpis žiadateľa.

Prílohou žiadosti sú najmä:

 • kópia dokladu totožnosti;
 • osvedčené kópie dokladov o ukončenom vzdelaní;
 • doklad o zaplatení správneho poplatku.

Žiadateľ je povinný predložiť osvedčený preklad dokladov do slovenského jazyka. TnUAD posúdi žiadosť do 7 dní
od doručenia žiadosti. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, konanie preruší a vyzve žiadateľa na doplnenie chýbajúcich dokladov alebo odstránenie nedostatkov žiadosti. TnUAD vydá do 15 dní od doručenia úplnej žiadosti rozhodnutie, v ktorom uvedie, s akým dokladom o vzdelaní je predložený doklad o vzdelaní rovnocenný.

C. Pre uchádzačov z iného členského štátu alebo tretieho štátu

V zmysle § 33 ods. 1 zákona o uznaní dokladu o vzdelaní,  vydaný uznanou vysokou školou v inom členskom štáte alebo v treťom štáte na účely pokračovania v štúdiu, rozhoduje TnUAD, ktorá uskutočňuje študijné programy v rovnakých študijných odboroch alebo príbuzných študijných odboroch, ako sú uvedené na doklade o vzdelaní.

Uchádzač predloží písomnú žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní, ktorá musí obsahovať údaje ako v bode 2. Prílohou žiadosti sú najmä:

 • kópia dokladu totožnosti;
 • osvedčené kópie dokladov o ukončenom vzdelaní;
 • výpis o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach;
 • osvedčená kópia dodatku k vysokoškolskému diplomu, ak ho uznaná vysoká škola vydáva;
 • informácia o predchádzajúcom dosiahnutom vzdelaní, dosiahnutým pred vzdelaním, ktoré je predmetom žiadosti (postačuje kópia);
 • overenie pravosti podpisov a otlačku pečiatky školy na dokladoch o vzdelaní orgánom členského štátu alebo tretieho štátu príslušným na jeho overenie, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak;
 • doklad o zaplatení správneho poplatku.

TnUAD v zmysle § 34 zákona rozhodne o uznaní dokladov o vzdelaní do dvoch mesiacov od doručenia úplnej žiadosti a rozhodne:

 • o uznaní dokladu o vzdelaní;
 • zamietnutí žiadosti o uznaní dokladu o vzdelaní;
 • o uložení rozdielovej skúšky.

11. KONTAKT

Ing. Dana Jamborová
študijná referentka pre inžinierske štúdium
e-mail: dana.jamborova@tnuni.sk
tel.: +421 32 7400 130