Loading...
Master study (Ing. – in Slovak) 2018-01-09T11:56:08+00:00

January 2018

February
MO
TU
WE
TH
FR
SA
SU
1
2
3
4
5
6
7
Events for January

1st

No Events
Events for January

2nd

No Events
Events for January

3rd

No Events
Events for January

4th

No Events
Events for January

5th

No Events
Events for January

6th

No Events
Events for January

7th

No Events
8
9
10
11
12
13
14
Events for January

8th

No Events
Events for January

9th

No Events
Events for January

10th

No Events
Events for January

11th

No Events
Events for January

12th

No Events
Events for January

13th

No Events
Events for January

14th

No Events
15
16
17
18
19
20
21
Events for January

15th

No Events
Events for January

16th

No Events
Events for January

17th

No Events
Events for January

18th

No Events
Events for January

19th

No Events
Events for January

20th

No Events
Events for January

21st

No Events
22
23
24
25
26
27
28
Events for January

22nd

No Events
Events for January

23rd

No Events
Events for January

24th

No Events
Events for January

25th

No Events
Events for January

26th

No Events
Events for January

27th

No Events
Events for January

28th

No Events
29
30
31
1
2
3
4
Events for January

29th

No Events
Events for January

30th

No Events
Events for January

31st

No Events

Master study (Ing.)

Názov študijného odboru: 5.2.18 Chemické technológie

Názov študijného programu: Chémia a technológia anorganických materiálov a skla 

Typ štúdia: Inžinierske štúdium

Forma štúdia: Denné štúdium

Štandardná dĺžka štúdia: 2 roky denné

Udeľovaný akademický titul: „inžinier“ (v skratke „Ing.“)

Obsah:

 1. Anotácia študijného programu
 2. Teoretické vedomosti
 3. Praktické schopnosti a zručnosti
 4. Uplatnenie absolventov
 5. Prijímacie konanie
 6. Prihláška
 7. Poplatky spojené so štúdiom
 8. Fakturačné údaje
 9. Podmienky prijatia pre ak. rok 2017/ 2018
 10. Kontakt
 11. Študijný plán pre ak. rok 2017/ 2018
 12. Informácie o štúdiu

1. ANOTÁCIA ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU
Študijný program Chémia a technológia anorganických materiálov a skla(2. stupeň) sa uskutočňuje v študijnom odbore 5.2.18 Chemické technológie v oblasti výskumu 12 Chémia, chemická technológia a biotechnológie.
Študijný program v dennej forme trvá 4 semestre (2 roky) a je ukončený obhajobou diplomovej práce a absolvovaním štátnej záverečnej skúšky.

2. TEORETICKÉ VEDOMOSTI
Absolvent študijného programu Chémia a technológia anorganických materiálov a skla pozná zákonitosti chemických reakcií a štruktúry anorganických materiálov a skla a vie ich využiť pri optimalizácii a modelovaní procesov s využitím výpočtovej techniky, vie aplikovať nové poznatky výskumu, v praxi, využíva moderné metódy a prostriedky pri riešení technických problémov, vie analyzovať technologické problémy a vhodnými metódami ich riešiť.

3. PRAKTICKÉ SCHOPNOSTI A ZRUČNOSTI
Absolvent inžinierskeho štúdia v študijnom odbore 5.2.18 Chemické technológie, študijného programu Chémia a technológia anorganických materiálov a skla ovláda vedecké metódy výskumu prípravy nových nekovových anorganických materiálov. Majú široký teoretický základ, ktorý umožňuje analyzovať a rozvíjať technické riešenia, vyvíjať nové technologické postupy, optimalizovať a simulovať jednotlivé zariadenia technologických celkov. Absolventi sú pripravení zastávať funkcie technológa, výrobných manažérov, viesť veľké projekty, pracovať v oblasti výskumu a vývoja, v oblasti riadenia a kontroly kvality, ako aj v podnikateľskej sfére a štátnom sektore. Absolventi sú adaptabilní, dokážu spolupracovať s odborníkmi aj z iných profesií, vykonávať vedecký základný a aplikovaný výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti.

4. UPLATNENIE ABSOLVENTOV
Absolventi majú široký teoretický základ, ktorý umožňuje analyzovať a rozvíjať technické riešenia, vyvíjať nové technologické postupy, optimalizovať a simulovať jednotlivé zariadenia technologických celkov. Absolventi sú pripravení zastávať funkcie technológa, výrobných manažérov, viesť veľké projekty, pracovať v oblasti výskumu a vývoja, v oblasti riadenia a kontroly kvality, ako aj v podnikateľskej sfére a štátnom sektore. Absolventi sú adaptabilní, dokážu spolupracovať s odborníkmi aj z iných profesií, vykonávať vedecký základný a aplikovaný výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti.

5. PRIJÍMACIE KONANIE
Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium v študijnom programe Chémia a technológia anorganických materiálov a sklaje ukončené vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa (bakalárske) v danom alebo príbuznom študijnom odbore.

6. PRIHLÁŠKA

Povinné prílohy
– životopis,
– bakalársky diplom,
– doklad o bezhotovostnom prevode poplatku za prijímacie konanie,
– overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ,
– overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ,
– fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ.

7. POPLATKY SPOJENÉ SO ŠTÚDIOM
Ročné školné (denné štúdium): bezplatne(štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 700 €/ rok)

Poplatok za prijímacie konanie: písomná prihláška: 27 €; elektronická prihláška: 27 €

8. FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Banka: Štátna pokladnica

Účet: SK 13 8180 0000 0070 0006 5375

Variabilný symbol: 19124

Adresa: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Študentská 2, 91150 Trenčín

9. PODMIENKY PRIJATIA PRE AKAD. ROK 2017/ 2018

Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium v študijnom programe Chémia a technológia anorganických materiálov a skla  je ukončené vysokoškolské vzdelanie I. stupňa (bakalárske) v danom alebo príbuznom študijnom odbore.

Základné podmienky a dokumenty:

 • prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive pre II. stupeň vysokoškolského štúdia (formát A3), riadne vyplnená, podpísaná – osobné údaje, forma štúdia, študijný program, absolvované bakalárske štúdium,
 • uchádzač nemusí vpisovať predmety a známky za bakalárske štúdium na strane č. 2,
 • súčasťou prihlášky musí byť podpísaný životopis,
 • doklad o bezhotovostnom prevode poplatku za prijímacie konanie,
 • absolventi I. stupňa vysokoškolského vzdelania predložia overenú kópiu diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške, dodatku diplomu alebo výpisu absolvovaných skúšok.

Tieto doklady zašlú na študijné oddelenie CUP FunGlass – VILA.  

V prípade nekompletnosti požadovaných údajov nebude prihláška zaradená do databázy prijímacieho konania.

Uchádzači budú prijatí formou výberového konania. Kritériom prijatia budú výsledky na I. stupni VŠ štúdia.

Rektor TnUAD zváži vypísanie druhého kola prijímacieho konania v prípade, že po prvom kole nebude prijatý dostatočný počet uchádzačov.

Výsledky budú zverejnené v Akademickom informačnom systéme v deň zasadnutia výberovej komisie, alebo najneskôr deň po jej zasadnutí.

Cudzím jazykom je anglický jazyk, ktorý sa bude vyučovať pre začiatočníkov aj pokročilých.

Termín podania prihlášky (3. kolo): do 30. septembra 2017
Poplatok za prijímacie konanie: 27€
Banka: Štátna pokladnica
Účet:     SK 13 8180 0000 0070 0006 5375
Variabilný symbol: 19124
Adresa: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka
Študentská 2, 911 50 Trenčín

10. KONTAKT

Ing. Dana Jamborová
študijná referentka pre inžinierske štúdium
e-mail: dana.jamborova@tnuni.sk
tel.: +421 32 7400 130

11. Študijný plán 2017/2018

12. Informácie o štúdiu